HomeMedezeggenschap Publicaties medezeggenschap

Publicaties over medezeggenschap

Publicaties medezeggenschap Onderwijsgeschillen

M. Smulders

Artikel Passend onderwijs en de Wms : wat is er gewijzigd? door Maarten Smulders
In: MR magazine. Jrg. 30 (2014), nr. 2 (mrt.) ; p. 16-17.
Met de invoering van passend onderwijs verandert er veel in de organisatie van de extra ondersteuning van leerlingen op scholen. Ook de medezeggenschapsraden spelen daarin een rol. De Wms en het reglement van de LCG WMS zijn aangepast aan de wijzigingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. In dit artikel worden de zaken die betrekking hebben op medezeggenschap in het kader van passend onderwijs op een rij gezet. Aan de orde komen: het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan, de bevoegdheden van de verschillende medezeggenschapsorganen en de wijze waarop eventuele geschillen kunnen worden beslecht.
Download Start bestandsdownloadhier het hele artikel.

De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht
Voor het goed functioneren van de medezeggenschap op school is van belang dat alle partijen op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Kennis van de Wms is daarom essentieel. De auteur, mr. dr. J. Sperling,  geeft in bovengenoemd boek, een uitgave van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, een uitvoerig artikelsgewijze toelichting op de Wms.
De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van de Wms. Het boek is bedoeld als handleiding voor iedereen die in de praktijk met de Wms te maken heeft.
ISBN 978-90-817231-5-2, oktober 2013. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten.
Ga naar het Opent externe link in nieuw schermbestelformulier Wet medezeggenschap op scholen toegelicht.

Geactualiseerd Zakboek medezeggenschap WMS
Er is een nieuwe geactualiseerde versie van het zakboek medezeggenschap WMS verschenen. Deze derde uitgave van het zakboek is uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen en aangepast aan de recente ontwikkelingen. Zo is de Wet medezeggenschap op scholen aangepast onder meer met betrekking tot de adviesbevoegdheid van de MR op de profielen van de toezichthouders en passend onderwijs. Het zakboek is bedoeld voor iedereen in het onderwijs - van leerling tot schoolbestuur - die vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer wil weten over de medezeggenschap op school. Het boekje kost 5,-.
Ga naar het Opent externe link in nieuw schermbestelformulier Zakboek medezeggenschap WMS.

Themabrief passend onderwijs en medezeggenschap
In deze derde Themabrief passend onderwijs wordt de regeling van de medezeggenschap bij passend onderwijs besproken. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de beslechting van medezeggenschapsgeschillen. Lees hier de Opent externe link in nieuw schermThemabrief passend onderwijs en medezeggenschap.
U kunt zich elders op de website Opent interne link in huidig schermabonneren op de Themabrief passend onderwijs.
Meer over passend onderwijs vindt u in het Opent interne link in huidig schermThemadossier passend onderwijs.

Doeltreffender en meer effect. Bijdrage evaluatie WMS.
In opdracht van het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen hebben twee deskundigen, mr. drs. F. Brekelmans en mr. dr. J. Sperling de knelpunten die de geschillencommissie en het onderwijsveld in de praktijk ondervinden geanalyseerd en voorstellen voor verbetering gedaan.
ISBN 978-90-817231-0-7, augustus 2011. Prijs €18,- inclusief verzendkosten.
Klik Start bestandsdownloadhier voor het bestelformulier. En lees hier meer over deze publicatie.

'Een geschil is geen ruzie' - onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen heeft in samenspraak met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, opdracht gegeven aan dr. R. van Schoonhoven van bureau Actis Advies, tot het doen van onderzoek naar de doorwerking van de uitspraken van de LCG WMS: wat speelt zich af op school en tussen geschilpartijen tijdens en na de procedure voor de geschillencommissie. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de zelfevaluatie van de LCG WMS (wat zijn verbeterpunten voor de geschillencommissie) en in het kader van de evaluatie van de WMS (wat zijn verbeterpunten voor de Wet medezeggenschap op Scholen) die in 2011 gehouden wordt. (juni 2010)
U kunt het rapport hier downloaden. Wilt u een gedrukt exemplaar bestellen stuur dan een berichtje naar info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl 

Klik hier voor alle publicaties Onderwijsgeschillen.

Columns mr. Hilde Mertens in MR magazine

Instemmingsgeschil over schoolgids : wanneer is een zaak niet-ontvankelijk? / Hilde Mertens
In: MR magazine. Jrg. 30 (2013), nr. 3 (mei) ; p. 16-17.
Bespreking van een instemmingsgeschil over de schoolgids (105919) bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).
De oudergeleding van de MR had instemming onthouden aan de voorgestelde tekst in de schoolgids, omdat zij het niet eens was met het nieuwe aanmeldingsbeleid van de school. Het bevoegd gezag hoopte door een instemmingsgeschil in te dienen, vervangende instemming te krijgen van de geschillencommissie. De geschillencommissie overwoog dat het in deze zaak niet zozeer ging om het vaststellen van de schoolgids, waarover de oudergeleding instemmingsrecht heeft, maar om wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van leerlingen, waarover de MR adviesrecht heeft. Daarom was in dit geval geen sprake van een instemmingsgeschil met de oudergeleding en verklaarde de Commissie het verzoek van het bevoegd gezag niet-ontvankelijk. Lees Start bestandsdownloadhier het hele artikel.

Uitbreiding wer kzaamheden school : interpretatiegeschil / Hilde Mertens
In: MR magazine. Jrg. 29 (2013), nr. 7 (nov.); p. 16-17.
In deze aflevering van MR magazine bespreekt Hilde Mertens een interpretatiegeschil dat voorlag bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), ondergebracht bij Onderwijsgeschillen (Opent externe link in nieuw scherm105822 - 13.12). Het geschil ging om de vraag of de vorming van extra kleutergroepen onder het adviesrecht van de MR valt. De Geschillencommissie komt tot het oordeel dat het formeren van extra kleutergroepen is aan te merken als een besluit met betrekking tot belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de school. Ook is sprake van een wijziging van het beleid ten aanzien van de  schoolgrootte. De MR heeft daarom adviesrecht op grond van artikel 11 aanhef en onder c Wms. Deze uitspraak maakt duidelijk dat het begrip ‘uitbreiding van de werkzaamheden van de school’ niet alleen op uitbreiding met andere werkzaamheden maar ook op ‘meer van dezelfde werkzaamheden’ betrekking kan hebben.
Lees Start bestandsdownloadhier het hele artikel. 

Instemmingsgeschil : overdracht van scholen / Hilde Mertens
In: MR magazine. Jrg. 29 (2013) ; nr. 5 (sept.) ; p. 16-17.
Bespreking van de uitspraak van de LCG WMS d.d. 28 maart 2013 (Opent externe link in nieuw scherm105648 - 13.03). De uitspraak heeft betrekking op een instemmingsgeschil over de overdracht van scholen. De GMR stemt niet in met het voorstel van het bevoegd gezag, waarop het bevoegd gezag het oordeel vraagt van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). De geschillencommissie oordeelt dat de GMR in redelijkheid instemming aan het voorgenomen besluit heeft onthouden. Toch verleent de commissie het bevoegd gezag vervangende instemming, omdat naar het oordeel van de Commissie in dit geval sprake was van zwaarwichtige omstandigheden. Artikel 32 lid 3 Wms bevat in geval van een redelijke weigering van de (G)MR een ontsnappingsmogelijkheid. Indien er bepaalde zwaarwichtige omstandigheden zijn die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen, verleent de Commissie toch vervangende instemming, ondanks de redelijkheid van de weigering van de (G)MR met het voorstel in te stemmen. 
U kunt het artikel hier downloaden.

Benoeming en ontslag schoolleiding : heeft mr adviesrecht? door Hilde Mertens
In: MR magazine. Jrg. 29 (2013), nr. 1 (jan.) ; p. 16-17.
De LCG WMS deed in november 2012 uitspraak in een interpretatiegeschil over het adviesrecht van de mr ten aanzien van het ontslag van de directeur en de benoeming van een nieuwe directeur van de school (105482 - 12.16). De geschillencommissie heeft vaker uitspraak gedaan over dit onderwerp. Van belang bij het vertrek van de schoolleider is of het vertrek uit de functie al dan niet vrijwillig is. Het adviesrecht van de mr geldt alleen bij onvrijwillig vertrek. Wat betreft de benoeming geldt dat de mr adviesrecht heeft wanneer een persoon nieuw in de schoolleiding komt of wanneer iemand binnen de schoolleiding een nieuwe functie gaat krijgen. Daarbij maakt het niet uit of iemand al in dienst was van het bevoegd gezag maar op een andere school werkzaam was. Ook de benoeming van de conrector tot rector aan dezelfde school valt onder het adviesrecht. Hetzelfde geldt voor tijdelijke benoemingen.
U kunt de volledige tekst hier downloaden.

OK: kosten rechtsbijstand vergoed : sluiting nevenvestiging tegengehouden / Hilde Mertens
In: MR magazine. Jrg. 28 (2012), nr. 8/9 (sept.) ; p. 4-6.
Het was een hete zomer voor de ouders van een nevenvestiging van een basisschool: de vestiging zou na de vakantie niet meer opengaan wegens een tekort aan leerlingen. Het bevoegd gezag had daartoe besloten zonder de deelraad advies te vragen. De raad schakelde een advocaat in. Omdat het bevoegd gezag maar een klein deel van de kosten van rechtsbijstand wilde vergoeden, stelde de deelraad daarover een vordering in bij de Ondernemingskamer. Ook vroeg de deelraad vernietiging van het besluit tot sluiting van de nevenvestiging bij de geschillencommissie.
In dit artikel bespreekt Hilde Mertens het Opent externe link in nieuw schermarrest van 17 juli 2012 van de Ondernemingskamer en de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) van 2 augustus 2012 (105501).
De complete tekst van de column kunt u hier downloaden.

Interpretatiegeschil : informatierecht op schoolniveau / Hilde Mertens
In: MR magazine. Jrg. 28 (2012), nr. 6/7 (juni) ; p. 16-17.
Een mr legde vorig jaar een interpretatiegeschil voor aan de Landelijke Commissie voor Geschillen (LCG) WMS om uit te vinden in hoeverre het bevoegd gezag gehouden is (financiële) informatie op schoolniveau te verstrekken. De geschillencommissie heeft bepaald dat ook op schoolniveau een begroting moet worden opgesteld. De mr heeft adviesrecht op de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het financieel beleid op schoolniveau, op grond van artikel 16 lid 2 onder a WMS. Om deze bevoegdheid te kunnen uitoefenen moet de mr kunnen beschikken over de cijfers op schoolniveau.
Het volledige artikel kunt u hier downloaden.

Het voorleggen van een adviesgeschil. Waar moet je op letten? / Hilde Mertens
In: MR magazine. Nr. 3 (maart 2012); p. 16-17.
Voor bepaalde besluiten die het bevoegd gezag wil nemen, heeft de mr adviesrecht. Of de raad nu een positief of negatief advies geeft, het bevoegd gezag heeft de keuze het op te volgen of niet. Wel kan de mr een adviesgeschil aan de geschillencommissie voorleggen. Aan de hand van uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS kunnen we zien welke zaken daarbij van belang zijn. Lees hier het artikel. 

Rookverbod personeel : pmr stemt niet in / Hilde Mertens
In: MR magazine. Nr. 11 (nov. 2011) ; p. 18-19.
Het bevoegd gezag had een voorgenomen besluit tot het instellen van een rookverbod voor het personeel ter instemming aan de MR voorgelegd. Hierop had niet de MR maar de PMR zijn instemming aan het voorstel onthouden. Lees hier het artikel.

Toch vooruitgang geboekt. Niet bevoegd en niet ontvankelijk / Hilde Mertens
In: MR magazine. Nr. 8/9 (sept. 2011) ; p. 18-19.
Voordat de LCG WMS een geschil inhoudelijk behandelt, kijkt zij eerst of zij wel bevoegd is en het verzoek wel ontvankelijk is. Lees hier het artikel.

Overleg over kosten rechtsbijstand. Ondernemingskamer doet uitspraak / Hilde Mertens
In: MR magazine. Nr. 5 (mei 2011); p.18-19.
Op grond van de WMS doet één landelijke geschillencommissie uitspraak in WMS-geschillen. Zijn partijen het niet eens met de uitspraak dan is beroep mogelijk bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Lees hier het artikel.

Benoeming conrector tot rector. Advies of instemmingsrecht voor de MR? / Hilde Mertens
In: MR magazine. Nr. 1 (jan. 2010); p. 16-17.
De nevenstichting van een scholengemeenschap heeft een driehoofdige directie. In verband met het vertrek van een rector wil het bevoegd gezag een van de conrectoren tot rector benoemen en de scholleiding terugbrengen naar 2 personenh en 2fte. Op dit voornemen werd positief gereageerd, maar het leidde wel tot een interpreatiegeschil over de vraag of voor de MR nu het advies- of instemmingsrecht geldt. Lees het volledige artikel, deel 1 en deel 2.

Verstoorde communicatie vaak de boosdoener. Wat gaat er mis? / Hilde Mertens
in: MR magazine. Nr. 5 (mei 2009); p. 20-21.
In veel geschillen tussen MR'en en bevoegd gezag blijkt de communicatie tussen beide partijen ernstig verstoord. Gaat het nog wel om een zakelijk meningsverschil? Lees hier het artikel.

Wijziging Managementstatuut, ontslag en faciliteiten. Drie interpretatiegeschillen. / Hilde Mertens
In: MR magazine. Nr. 3 (maart 2009); p. 18-20.
Het bestuur van zeven openbare scholen legt een voorgenomen besluit tot harmonisatie van het functiehuis van alle scholen voor advies aan de GMR voor. Lees hier het artikel.

Overige publicaties over medezeggenschap

Overige publicaties over medezeggenschap vindt u hier.

Delen via:LinkedInE-mail
Print pagina