Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de zorgplicht van de school is niet oneindig

Op 11 maart 2020 bracht de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) advies uit​ over de verwijdering van een leerling omdat deze ondanks de geboden ondersteuning onvoldoende tot ontwikkeling kwam op zijn school.

Wat was de situatie?

Een leerling is ingeschreven op een reguliere basisschool. Bij aanvang in groep 1 blijkt sprake van een achterstand op verschillende ontwikkelingsgebieden. De leerling ontvangt extra ondersteuning en blijft zitten in groep 1. De school kan niet langer in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling voorzien en vraagt bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) af. Twee sbo-scholen willen de leerling tot hun school toelaten. Vervolgens besluit de school de leerling te verwijderen. Moeder kan zich hier niet in vinden en legt het besluit van de school aan de Commissie voor.

Beoordeling door de Commissie

Door de school is adequaat en tijdig de ondersteuningsbehoefte van de leerling onderzocht en begeleiding geboden. De leerling ontvangt één-op-éénbegeleiding op de school, hij is door een orthopedagoog geobserveerd en getest, door de intern begeleider zijn handelingsadviezen gegeven, een ontwikkelingsperspectief met aangepaste doelen is opgesteld en hij doubleert groep 1. Desondanks komt de leerling niet voldoende tot ontwikkeling. Voordat de leerling zou worden verwijderd, vindt de school, naast het aanvragen van een tlv, in het kader van de zorgplicht twee sbo-scholen, die bereid zijn om de leerling toe te laten. Gelet op de extra ondersteuning van de leerling en de tlv-sbo zijn die scholen passend voor de leerling. Hiermee komt de zorgplicht voor de school tot een eind. Gezien de omstandigheden kan van de school niet langer verlangd worden dat de leerling op de school blijft ingeschreven. De school kan dan ook in redelijkheid tot het besluit om de leerling te verwijderen komen.
De Commissie adviseert moeder haar zoon bij een sbo-school aan te melden.

De Commissie oordeelt het verzoek ongegrond.

Downloaden