Advies 'Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs' online gepubliceerd

Het advies ‘Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs’ is digitaal gepubliceerd in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. Het advies is in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen uitgebracht door mr.dr. F.H.J.G. Brekelmans, verbonden aan Actis te Rotterdam, prof. mr. P.W.A.Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law, Rotterdam en mr. dr. L.C.J.Sprengers verbonden aan de Erasmus School of Law, advocaat bij Sprengers Advocaten. 

Het conceptadvies werd gepresenteerd tijdens een symposium, dat het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen organiseerde op 28 september 2020. De diverse onderwijsorganisaties en (juridische) experts uit het onderwijsveld waren aanwezig op het symposium. De uitkomst van de discussie leidde tot aanscherping van het conceptadvies. 

Aanleiding voor het onderzoek

De laatste jaren besluiten schoolbesturen in het funderend onderwijs in toenemende mate samen te werken, wat heeft geleid tot nieuwe vormen van bestuurlijke schaalvergroting. De meest recente ontwikkeling betreft de constructie van de zogeheten holding. Binnen deze holdingconstructie treedt een verschuiving op van verantwoordelijkheden en beleidsvorming van de deelnemende onderwijsbesturen (dochterstichtingen) naar het bestuur van de bovenbestuurlijke koepelstichting. Deze verschuiving kan inhouden dat het strategisch beleid dat op het niveau van de holding wordt vastgesteld in hoge mate de beleidsruimte bepaalt van elke binnen de holding participerende dochterstichtingen. Voor Onderwijsgeschillen is medezeggenschap bij holdings een belangrijk thema.

De centrale vraag van het onderzoek was: welke knelpunten doen zich voor bij de organisatie van medezeggenschap bij de holding in het funderend onderwijs?

Samenvatting en aanbeveling

De onderzoekers hebben de regeling van de medezeggenschap op basis van de Wms uiteengezet en hoe holdings daarin in te passen zijn op dit moment.
Als resultaat van dit onderzoek geven de auteurs aan op welke onderdelen aanpassing van de Wms zou kunnen worden overwogen met betrekking tot vormgeven van de medezeggenschap bij holdings in het onderwijs.
Dit leest u in het advies vanaf pagina 83 e.v. 

Het digitale rapport wordt aangeboden aan minister Slob en de leden van de Vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Onderwijsgeschillen verwacht met dit advies een bruikbare bijdrage te leveren aan dit vraagstuk.

Vervolgonderzoek

Tijdens de discussie met het onderwijsveld werd door de aanwezigen aandacht gevraagd voor het begrip bevoegd gezag en school. Een holding  wordt in de onderwijswetten niet als bevoegd gezag aangemerkt. Evenmin is in art. 1 sub e Wms de holding in de definitie van het begrip bevoegd gezag opgenomen. Het huidige advies kan gezien worden als een opmaat voor een vervolgonderzoek naar de definitie van de begrippen bevoegd gezag’ en ‘school’ in de Wms, nu is gebleken dat het onderwijsveld behoefte heeft aan een vervolgdiscours. Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen neemt dit vervolgonderzoek graag op in zijn programmering. 

Meer informatie

Rapport downloaden