Advies medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC's)

Steeds meer basisscholen, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen werken samen in een Integraal kindcentrum, het IKC. 
Stichting Onderwijsgeschillen organiseert en ondersteunt de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, die onder meer uitspraak doet in geschillen tussen medezeggenschapsorganen in het primair onderwijs. De oplossing van geschillen in een IKC roept echter problemen op. Er zijn voor een IKC immers drie medezeggenschapswetten die drie verschillende geschillenregelingen voorschrijven. Dit levert knelpunten op. 

Onderzoek naar knelpunten en advies over oplossingen

Daarom heeft het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen aan mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling - twee experts op het gebied van medezeggenschap en onderwijsrecht -  opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de knelpunten in de huidige wettelijke medezeggenschapsregelingen en te adviseren op welke wijze de knelpunten zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen. Dat heeft geleid tot het advies Medezeggenschap in integrale kindcentra. 

Achtergrond totstandkoming definitieve advies 

Het definitieve advies is tot stand gekomen nadat het Expertisecentrum het veld geconsulteerd had door middel van twee symposia (18 maart 2016 en 31 maart 2017) waarop met de vertegenwoordigers van onderwijs en opvang in gesprek is gegaan.
Voorts sluit het advies van Brekelmans en Sperling aan op het rapport ‘Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang’ van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang, die in oktober 2016 door het kabinet is ingesteld. De taskforce adviseert in haar rapport om binnen de toekomstige wetgeving voor IKC’s één nieuw medezeggenschapsregime te regelen. 
Brekelmans en Sperling doen een concreet voorstel voor één medezeggenschapsregeling in de IKC’s waarin ouders en personeel gezamenlijk deelnemen in de medezeggenschapsorganen en waarin de bevoegdheden van de medezeggenschap zijn aangepast aan de specifieke situatie van de IKC’s.

Het Expertisecentrum verwacht met dit advies een bruikbare bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over de vormgeving van de medezeggenschap in de IKC’s. Het advies is aangeboden aan Minister Asscher van SZW en Staatssecretaris Dekker van OCW, alsmede aan de leden van de Vaste Commissie van SZW en de Vaste Commissie van OCW.

Downloaden