Advies ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’ beschikbaar

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die per 1 januari 2020 in werking zal treden, wijzigt de eenzijdige aanstelling van het personeel in het openbaar onderwijs in een arbeidsovereenkomst. Hierdoor zullen zowel het personeel in het bijzonder onderwijs als het personeel in het openbaar onderwijs werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. 

Het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen heeft een adviesgroep gevraagd een nadere analyse te maken van de arbeidsrechtelijke gevolgen van de Wnra voor personeel in het openbaar onderwijs. 
De adviesgroep bestaat uit de volgende deskundigen op het terrein van het onderwijs- en arbeidsrecht: 

 • mr. dr. L.C.J. Sprengers (advocaat, voorzitter diverse beroepscommissies - waaronder de Bezwarencommissie OMO en de Commissie van beroep funderend onderwijs - en voorzitter van de adviesgroep);
 • mr. dr. F.H.J.G Brekelmans (verbonden aan Actis te Rotterdam);
 • mr. W. Lindeboom (advocaat);
 • mr. dr. E. van Vliet (universitair docent Erasmus School of Law en commissielid van de Commissie van beroep funderend onderwijs).

Opdracht adviesgroep

Aan de adviesgroep is het volgende gevraagd:

 1. de huidige rechtspositie van personeel in het openbaar en bijzonder onderwijs te analyseren;
 2. de gevolgen van de Wnra voor personeel in het openbaar onderwijs te analyseren en deze te vergelijken met de huidige rechtspositie van personeel in het bijzonder onderwijs;
 3. op basis van deze analyses voorstellen voor de regeling van de rechtsbescherming van onderwijspersoneel na invoering van de Wnra en daarbij aanbevelingen te doen.  

Het advies richt zich op het primair en voortgezet onderwijs. In deze sectoren zal de Wnra belangrijke gevolgen hebben. 
Een belangrijk doel was om een praktisch handzaam advies uit te brengen dat voor cao-partijen bruikbaar is bij de onderhandelingen over de nieuwe cao po en de nieuwe cao vo. 

Het advies

De adviesgroep heeft haar conceptadvies op 15 februari 2019 besproken in een werkconferentie met vertegenwoordigers van partijen bij de cao po en de cao vo.

Na deze bijeenkomst heeft de wetgever op 7 maart 2019 nog een wijziging aangekondigd. 
Artikel 14 Ambtenarenwet krijgt een nieuw derde lid, waarin opgenomen is dat alle voorafgaande aanstellingen meetellen in de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten. 
Voornoemde wijziging en de inbreng van uit de werkconferentie zijn verwerkt in het eindadvies met aanbevelingen.

Aanbevelingen in het kort

De adviesgroep doet de volgende aanbevelingen aan de cao-partijen:

 1. om in de sector-cao’s te komen tot één uniforme regeling van de rechtspositie voor alle werknemers in de onderwijssector;
 2. om de verschillen tussen de regelingen voor openbare en bijzonder onderwijs over de bovenwettelijke uitkering in relatie tot de transitievergoeding gelijk te trekken;
 3. om een modelarbeidsovereenkomst in de cao op te nemen met een incorporatiebeding;
 4. om een bepaling in de cao op te nemen dat voorafgaande aanstellingen bij dezelfde werkgever bij de toepassing van de ketenregeling van artikel 7:668a als arbeidsovereenkomsten worden beschouwd;
 5. om een bepaling op te nemen waarin is bepaald dat diensttijd bij dezelfde werkgever of de rechtsvoorganger daarvan bij het vaststellen van een eventuele transitievergoeding wordt meegenomen;
 6. om te voorzien in een laagdrempelige, kosteloze vorm van rechtsbescherming voor de werknemer met het oog op het zoveel mogelijk voorkomen van formele procedures;
 7. om de werkingssfeer van de bevoegdheden van de Commissies van beroep zoals geregeld in de cao po en cao vo gelijkelijk van toepassing te laten zijn op alle werknemers in het onderwijs;
 8. om de onduidelijkheid over de bindende kracht van de uitspraak van de Commissie van beroep weg te nemen;
 9. om na te gaan of de regeling ten aanzien van de Commissie van beroep aanpassing vergt, zowel wat betreft omvang en aard van de geschillen als wat betreft de procedure.

Het Expertisecentrum en de adviesgroep hopen met dit advies een bruikbare bijdrage te leveren ten behoeve van de totstandkoming van de nieuwe cao po en cao vo. 

Downloaden: 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.