Arbitrageverzoek door een partij - het arbitraal beding

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs beslecht geschillen binnen het samenwerkingsverband over de statuten, de onderlinge verhoudingen, het beleid ten aanzien van de extra ondersteuning en de bekostiging daarvan. Partijen die arbitrage wensen dienen hierover met elkaar een overeenkomst te sluiten. Dit wil niet zeggen dat partijen slechts gezamenlijk toegang tot de Commissie hebben. Soms kan ook één partij een verzoek om arbitrage indienen.

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat onder de vereiste overeenkomst tot arbitrage ook wordt verstaan een arbitraal beding dat is opgenomen in de voor partijen bindende statuten van het samenwerkingsverband (zie artikel 1020 lid 5 Rv). Veel samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben zo'n beding in hun statuten opgenomen. In dit beding kan zijn vastgelegd dat eventuele geschillen aan de Arbitragecommissie zullen worden voorgelegd.

In dat geval is het ook mogelijk dat één van de partijen zich richt tot de Commissie met het verzoek om arbitrage. De verzoekende partij laat dan aan de andere partij schriftelijk weten:

  • tot arbitrage over te gaan; en
  • waarover het arbitragegeschil gaat.

Het geschil is aanhangig op de dag van de ontvangst van de schriftelijke mededeling van de verzoekende partij aan de andere partij (zie artikel 1025 lid 1 Rv).

Bij een dergelijk, door één partij ingediend verzoek, is het raadzaam een kopie van de statuten met het daarin opgenomen arbitraal beding mee te sturen of daar tenminste duidelijk naar te verwijzen.

De Commissie zal vervolgens beoordelen of zij op dit punt bevoegd is en verzoeker ontvankelijk is. Er zijn namelijk situaties denkbaar dat inhoudelijke behandeling ondanks een arbitraal beding niet mogelijk is. Bijvoorbeeld, als in de statuten is opgenomen dat arbitrage slechts mogelijk is op basis van een door partijen gezamenlijk ingediend verzoek, en de wederpartij tot een dergelijk verzoek niet bereid blijkt.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.