Bijdrage aan Evaluatie passend onderwijs

In november zal de Tweede Kamer het passend onderwijs evalueren. Rechtswetenschapper mr.dr. Sander Jansen van de Universiteit Maastricht heeft als bijdrage aan de evaluatie een wetenschappelijk preadvies opgesteld over een goede (vervolg)regeling van de rechtsbescherming in het passend onderwijs. Dit preadvies is uitgevraagd door Onderwijsgeschillen en de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De GPO wordt door Onderwijsgeschillen in stand gehouden in opdracht van OCW.

Preadvies

In het preadvies “Geschillenbeslechting in het passend onderwijs” adresseert Jansen de volgende drie aandachtspunten die vanuit de praktijk van Onderwijsgeschillen en GPO zijn gesignaleerd.

  1. Een oordeel over een geschil in het passend onderwijs moet zich uitstrekken tot de inhoud en kern van de kwestie. Een oordeel op basis van alleen een marginale en niet (ook) een materiële toetsing draagt niet wezenlijk bij aan de oplossing van het onderliggend conflict en werkt contra-effectief.
  2. Het moet volkomen eenduidig, uniform en transparant zijn waar ouders van leerlingen terecht kunnen voor een oordeel over een verschil van mening in kwesties rondom passend onderwijs.
  3. Bindend advies en doorzettingsmacht: indien de adviezen van de GPO een bindend karakter moeten krijgen, vraagt dit een grote zorgvuldigheid van de wetgever om de materiële toetsingsmaatstaven vast te leggen.

GPO en Onderwijsgeschillen hebben op 16 oktober het preadvies aangeboden aan de Minister en de Tweede Kamer.

Downloaden