Bijdrage Expertisecentrum Onderwijsgeschillen en LCG WMS aan evaluatie Wms

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen en de LCG WMS hebben een inhoudelijke juridische bijdrage aan de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) aangeboden aan de minister van OCW en aan de leden van de Vaste commissie voor OCW. In de bijdrage worden concrete voorstellen voor wijziging van de Wms geformuleerd. De wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op:

  1. Faciliteitenregeling MR (GMR), artikel 28 lid 2 WMS 
  2. Nalevingsgeschillen, artikel 36 lid 1 WMS 
  3. Nakoming uitspraken geschillencommissie 
  4. Beroepsgang bij de OK.

De voorstellen zijn gebaseerd op het rapport ‘Doeltreffender en meer effect (augustus 2011). Dit rapport bevat een onderwijs-juridische analyse van enkele onderdelen van de Wms die direct het functioneren van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS raken. Deze analyse werd uitgevoerd naar aanleiding van het onderzoek 'Een geschil is geen ruzie’, een onderzoek naar de effecten van de werkzaamheden en de uitspraken van de Commissie, dat Onderwijsgeschillen en de LGC WMS in 2010 lieten uitvoeren. 

Downloaden

R. van Schoonhoven en M. Keijzer , ‘Een geschil is geen ruzie’ – onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in primair- en voortgezet onderwijs, Rotterdam: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen juni 2010.

F.H.J.G. Brekelmans en J. Sperling, Doeltreffender en meer effect. Bijdrage evaluatie WMS, Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen augustus 2011.