Commissie voor Geschillen CAO-MBO: werkgever past cao juist toe bij herplaatsing wegens disfunctioneren

Op 25 augustus 2021 deed de Commissie voor Geschillen CAO-MBO uitspraak inzake een geschil over de toepassing van de cao mbo. Het geschil ging over de vraag of de werknemer recht heeft op een toelage bij herplaatsing in een lagere functie.

Commissie voor Geschillen CAO-MBO

Deze Commissie doet een bindende uitspraak in geschillen tussen een individuele werknemer en de werkgever. De Commissie is op grond van art. 12.3 lid 1 cao mbo bevoegd om kennis te nemen van:

  • geschillen die tussen de werkgever en de werknemer ontstaan over de toepassing van de cao
  • andere geschillen die de goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer kunnen schaden en die met goedvinden van beide partijen aan de Commissie worden voorgelegd.

Wat was de situatie?

De werknemer is werkzaam als instructeur, maar wil graag benoemd worden als docent. Daarvoor heeft hij een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift nodig. Als hij start met de opleiding hiervoor, ontvangt hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als docent. De werknemer stopt echter voortijdig met de opleiding. Daarna zet de werkgever hem terug in de functie van instructeur met bijbehorend salaris. De werknemer vindt dat hij recht heeft op een toelage conform artikel 5.5 lid 4 cao mbo, omdat sprake is van gedwongen herplaatsing. De werkgever kent deze toelage niet toe, omdat volgens hem sprake is van herplaatsing wegens disfunctioneren.

Beoordeling door de Commissie

Doordat de werknemer zijn getuigschrift niet heeft behaald, voldoet hij niet aan de wettelijke bekwaamheidseisen zoals opgenomen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Daarmee voldoet hij ook niet aan de gestelde functie-eisen van een docent. Gevolg daarvan is dat de werknemer niet geschikt is voor de uitoefening van de functie als docent. Daarom kan van de werkgever niet verlangd worden dat hij de arbeidsovereenkomst als docent laat voortduren.

Van disfunctioneren is sprake als de werknemer ongeschikt is zijn werkzaamheden te verrichten. Dat is het geval. Daar komt bij dat de werknemer de verantwoordelijkheid draagt voor de ongeschiktheid, omdat hij de opleiding heeft gestaakt. In zo'n geval is het gebruikelijk dat een werkgever onderzoekt of de werknemer herplaatst kan worden, hetgeen is gebeurd.

Omdat sprake is van herplaatsing wegens disfunctioneren, heeft de werknemer geen recht op een toelage conform artikel 5.5 lid 4 cao mbo. De werkgever heeft de cao dus juist toegepast door de werknemer geen persoonlijke toelage toe te kennen.

Downloaden

Uitspraak Commissie voor Geschillen CAO-MBO d.d. 25 augustus 2021 (2021002443)

 

* De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op bij deze zaak betrokken personen.

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.