Eindrapport verschenen: De medezeggenschapsketen in passend onderwijs; juridische knelpunten en oplossingen

De medezeggenschap rond passend onderwijs is ingewikkeld geregeld. Na kritische rapporten van de Onderwijsinspectie en de Rekenkamer in 2017 besloot het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen onderzoek te laten doen naar de knelpunten in wetgeving om te komen tot aanbevelingen voor oplossingen. De conclusies van het onderzoek, uitgevoerd onder leiding prof. mr. Pieter Huisman, zijn nu gebundeld in het rapport De medezeggenschapsketen in passend onderwijs: juridische knelpunten en oplossingen. 

De medezeggenschap rond passend onderwijs kent een ingewikkelde organisatie met verschillende spelers: op schoolniveau is er de medezeggenschapsraad (MR), op bestuursniveau de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en op het niveau van het samenwerkingsverband de ondersteuningsplanraad (OPR) en de medezeggenschapsraad (MR SWV) van dit samenwerkingsverband. De wetgever gaat ervan uit dat de bevoegdheden en taken van al die raden op elkaar zijn afgestemd en dat de ‘keten’ in de medezeggenschap voor passend onderwijs goed functioneert. Maar dit blijkt in de praktijk niet het geval. De onderzoekers ontdekten op vier niveaus knelpunten: 

  • Er is onduidelijkheid in en een samenloop van bevoegdheden van de OPR en de MR van het samenwerkingsverband.
  • Er is onvoldoende aansluiting tussen de bevoegdheden van de OPR en de MR’s van de scholen
  • De positie van de GMR is niet helder.
  • Op het niveau van de governance is onduidelijk wie de centrale ‘countervailing power’ van het bestuur van het samenwerkingsverband is. 

Opzet en aanbevelingen

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een beknopte literatuurstudie en een aantal casestudies in verschillende samenwerkingsverbanden. De eerste bevindingen zijn getoetst tijdens een ronde tafelbijeenkomst, waarna het conceptrapport gepresenteerd werd tijdens een symposium, dat het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen organiseerde op 20 april 2018. De onderzoekers hebben het rapport aangescherpt naar aanleiding van de uitkomsten van discussiegroepen tijdens het symposium. Zij komen tot de volgende aanbevelingen voor de korte, middellange en langere termijn:

  • Korte termijn: er is meer ondersteuning nodig bij het implementeren van bestaande wetgeving en het verbeteren van de afstemming tussen medezeggenschapsorganen. Daarbij zou bijvoorbeeld het project Versterking medezeggenschap een rol kunnen spelen.
  • Middellange termijn: de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) moet worden aangepast zodat duidelijk wordt wie welke bevoegdheden heeft. 
  • Langere termijn: een meer fundamentele herziening van de medezeggenschap in passend onderwijs. Omdat het samenwerkingsverband geen schoolbestuur is, zou een ander medezeggenschapsregime wellicht geschikter zijn. Aanbevolen wordt een model waarin de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) van toepassing is voor het personeel van het samenwerkingsverband en waarin een ouder/leerlingenraad de belangen van ouders en leerlingen behartigt. Deze aanbeveling houdt verband met mogelijke verschuivingen in het bestuur van onderwijsinstellingen. Als samenwerking meer regionaal gaat plaatsvinden en zorg en gemeenten ook een rol gaan spelen, is het noodzakelijk de medezeggenschap aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen. 

Informatie​

Downloaden

​Het rapport is uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum.