Fusie of sluiting school? Handreiking aan MR voor voorstellen van alternatieven geactualiseerd

Als een bevoegd gezag een fusie of sluiting van de school overweegt kan de (G)MR, de personeels- of oudergeleding op grond van het initiatiefrecht in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een voorstel doen voor een alternatief plan voor de fusie of sluiting. 

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school

De procedure die de (G)MR hierbij kan volgen staat beschreven in de 'Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school'. Ook staat in de handreiking wat de procedure kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de (G)MR afwijst. De handreiking is opgesteld door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen op verzoek van de staatssecretaris van OCW en in overleg met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en het onderwijsveld.
De handreiking is geactualiseerd in januari 2018.

Wat is er veranderd?

De handreiking is aangepast aan de wijziging van de Wms per 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om alle ouders te raadplegen voordat besluiten over fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school worden genomen. Deze nieuwe verplichting is verwerkt in de procedure die het Expertisecentrum beschrijft in de handreiking.
De Wms laat in het midden wie de raadpleging daadwerkelijk moet uitvoeren. Dat kan gebeuren door de voltallige MR, de oudergeleding of het bevoegd gezag. Ook schrijft de wet niet voor hoe de raadpleging moet plaatsvinden. Scholen en MR’s hebben de ruimte om daar zelf een afweging in te maken. In de handreiking wordt ervan uitgegaan dat de raadpleging van de ouders wel moet gebeuren voordat de MR zijn instemmings- of adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent en de MR in dit kader alternatieven wil voorstellen aan het bevoegd gezag.

Meer informatie over medezeggenschap bij fusie of sluiting

Downloaden