Geschillencommissie passend onderwijs kan vanwege haar laagdrempelige karakter zelf ambtshalve de grondslag van het geschil toekennen

Aan de Geschillencommissie passend onderwijs is een geschil voorgelegd over de verwijdering van een leerling van een school voor praktijkonderwijs. De Commissie behandelt het geschil niet als een verwijderingsgeschil, maar als een geschil over de weigering om de leerling toe te laten.

Wat was de situatie?

De leerling zit in groep 8 van een school voor speciaal onderwijs. Daar gaat het niet goed met hem. Daarom wordt hij na overleg tussen ouders en school op een school voor praktijkonderwijs geplaatst.  Deze school wil hem na een aantal maanden laten doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs. De school vindt dat sprake is geweest van een tijdelijke plaatsing, om te kijken of de leerling en het praktijkonderwijs goed op elkaar aansluiten. Volgens de school is dit niet het geval.

Het geschil

De moeder heeft de handelwijze van de school opgevat als een (voornemen tot) verwijdering. Maar van verwijdering is volgens de Commissie geen sprake. De leerling was immers nog niet formeel toegelaten en ingeschreven op de school. Ook is er geen sprake van een tijdelijke plaatsing. Een tijdelijke plaatsing is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. In dit geval is daaraan niet voldaan.
De Commissie is van oordeel dat het geschil moet worden gezien als een geschil over de weigering de leerling tot de school toe te laten. Ook al heeft de moeder het verzoek niet op die manier ingediend en onderbouwd. De Commissie benadrukt dat ouders op een laagdrempelige wijze geschillen aan haar kunnen voorleggen. Zij hoeven geen deskundige in te schakelen om hen bij te staan bij het indienen van een verzoekschrift. Daarom valt het in dit geval de moeder niet te verwijten dat zij een geschil niet op de juiste juridische grondslag heeft gebaseerd.

Beoordeling door de Commissie

De Commissie verklaart het verzoek van de moeder gegrond. De school voor praktijkonderwijs kan niet zelf bepalen of een leerling toelaatbaar is. Zij had een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) moeten aanvragen bij het samenwerkingsverband. Pas als een tlv is toegekend, kan de school besluiten over de toelating. Als de school de leerling weigert toe te laten, geldt de zorgplicht. Dit betekent dat de school een andere passende school moet vinden voor de leerling.

Downloaden

  • Advies Geschillencommissie passend onderwijs d.d. 14 maart 2022 (2022021979)

* De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op personen die bij de zaak betrokken zijn.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.