Geschillencommissie passend onderwijs: leerling moet worden toegelaten tot cluster 2-onderwijs

Op 16 november 2020 bracht de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) advies uit​ over de toelaatbaarheid van een thuiszittende leerling van 6 jaar tot cluster 2-onderwijs. De Commissie adviseert om hem tot cluster 2-onderwijs toe te laten.

Wat was de situatie?

De leerling heeft nog nooit onderwijs gevolgd. Basisscholen laten hem niet toe vanwege een achterstand in de taalontwikkeling. Een Audiologisch Centrum (AC) van de instelling heeft de leerling onderzocht en gediagnosticeerd met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarbij is het advies gegeven om de leerling bij cluster 2-onderwijs aan te melden.

Ouders volgen dat advies op en dienen een aanvraag in om de leerling tot cluster 2-onderwijs toe te laten. De Commissie van Onderzoek (CvO) behandelt de aanvraag niet, omdat bepaalde gegevens ontbreken. Daar zijn de ouders het niet mee eens. Zij leggen daarom een geschil voor aan de Commissie.

Toelaatbaar tot cluster 2-onderwijs

De CvO van een cluster 2-instelling bepaalt na onderzoek of een leerling toelaatbaar is tot de instelling dan wel in aanmerking komt voor begeleiding vanuit de instelling. Zolang de CvO dit besluit niet neemt, is de leerling niet toelaatbaar. Cluster 2-instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zij hebben geen zorgplicht. Als de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling, dienen ouders hun kind in te schrijven bij een reguliere school of bij een school voor speciaal onderwijs van een ander cluster.

Beoordeling door de Geschillencommissie passend onderwijs

De Commissie verklaart het verzoek van de ouders gegrond. Zij vindt het begrijpelijk dat de CvO over voldoende informatie moet beschikken om te kunnen beoordelen of de leerling in aanmerking komt voor cluster 2-onderwijs. Maar in dit geval ontbreekt die informatie, omdat de leerling nog nooit naar school is geweest.
Het AC heeft geconcludeerd dat cluster 2-onderwijs passend is. Zijn exacte ondersteuningsbehoefte kan pas duidelijk worden als hij onderwijs op een school volgt en in de groep geobserveerd kan worden. Daarom oordeelt de Commissie dat de leerling moet worden toegelaten, ook al kan mogelijk later blijken dat cluster 2-onderwijs uiteindelijk niet passend is.

Daarbij houdt de Commissie er rekening mee dat de leerling thuiszit en nog nooit onderwijs heeft gevolgd. Ook al is er geen sprake van zorgplicht, sinds de invoering van passend onderwijs geldt het voorkomen van thuiszitters als uitgangspunt.

Downloaden

  • Advies geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 16 november 2020 (109455)