Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen

Op 13 juli 2020 is het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) voor internetconsultatie aangeboden. De positie van de medezeggenschaporganen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt versterkt. Ook de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel wordt verbeterd.
Het wetsvoorstel wijzigt ook de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC).
De einddatum van de consultatie is 11 september 2020. Iedere betrokkene kan op het conceptwetsvoorstel reageren.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bevat vier onderdelen:

  • De (G)MR krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  • De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  • Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel wordt op dit moment één keer in de vier jaar vastgesteld met advies van de (G)MR.
  • De (G)MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen krijgt de (G)MR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Dit is een wijziging van de artikelen 10 en 16 Wms. Op dit moment zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad beperkt tot een adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. De (G)MR kan met dit instemmingsrecht beter invloed uitoefenen op de concrete beleidsdoelen van de school, is de gedachte.
Het aangepaste artikel 10 Wms bepaalt dat de hoofdlijnen van de begroting in ieder geval zijn: de beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel.
Uitwerking van wat verder tot de hoofdlijnen behoort, vindt plaats op schoolniveau. Bij de uitwerking op schoolniveau kan gedacht worden aan de verhouding tussen uitgaven voor het primair proces en de ondersteuning daarvan, de middelen die bovenschools op bestuursniveau beschikbaar worden gesteld, de verdeling van middelen over de verschillende scholen die onder het schoolbestuur vallen en het beleid ten aanzien van het eigen vermogen van de school.
De noodzakelijke uitgaven voor de continuïteit van de school moeten altijd gedaan kunnen worden, ook wanneer instemming van de medezeggenschap op de hoofdlijnen van de begroting ontbreekt, de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) of de Ondernemingskamer nog geen uitspraak in het geschil heeft gedaan of nog geen nieuwe begroting is vastgesteld. Hiertoe worden de artikelen 32 en 36 Wms gewijzigd.

Instemmingsrecht OPR op meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan

De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit is een wijziging van artikel 14a Wms. Daarmee krijgt de OPR ook vroeg in het besluitvormingstraject over de financiën een heldere positie. Het ondersteuningsplan is zonder financiële paragraaf niet goed te beoordelen op haalbaarheid van het beleid en de implicaties ervan voor scholen.

Adviesrecht MR bij vaststelling groepsgrootte in het primair onderwijs

De MR krijgt adviesrecht bij het vaststellen van de groepsgrootte in het reguliere en speciaal basisonderwijs. Dit is een wijziging van artikel 11 Wms. De regering erkent daarmee het belang van maatwerk in de besluitvorming over de groepsgrootte. Deze besluitvorming ligt bij scholen zelf. Om de positie van personeel en ouders daarbij te borgen, is het belangrijk dat de medezeggenschapsraad wordt betrokken.

Schoolondersteuningsprofiel wordt onderdeel schoolgids en jaarlijks vastgesteld

Met de voorgestelde wijzingen in de WPO, WVO en WEC wordt het schoolondersteuningsprofiel, dat de voorzieningen beschrijft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, onderdeel van de schoolgids. Daarmee is het schoolondersteuningsprofiel niet langer een los document en wordt het jaarlijks vastgesteld. Dit betekent een verbetering van de informatiepositie van ouders, leerlingen en docenten. Ook wordt de passende ondersteuning voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte beter geborgd.

De MR heeft een adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. Op de schoolgids heeft de ouder/leerlingen-geleding instemmingsrecht. Om het adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel te handhaven, wordt het schoolondersteuningsprofiel uitgezonderd van dat instemmingsrecht op de schoolgids. Dit is een wijziging van de artikelen 13 en 14 Wms.

Meer informatie of reageren?

Ga naar:

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.