Jaarverslag domein medezeggenschap 2020 gepubliceerd

Het jaarverslag 2020 over het domein medezeggenschap is gepubliceerd en digitaal beschikbaar. Het domein medezeggenschap omvat vier commissies die bij Onderwijsgeschillen zijn ondergebracht: de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO en de Bezwarencommissie CAO-VO. 

Het jaarverslag opent met een interview met Willem Bouwens, voorzitter van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Hij gaat onder meer in op de overeenkomsten, maar ook op de verschillen tussen de WOR en de Wms en constateert dat de Wms toch een wezenlijk andere wet is, omdat in het onderwijs ook ouders en in het voortgezet onderwijs leerlingen in de raad zitten. Hij vindt het heel interessant dat het bij de LCG WMS niet alleen gaat om het verhaal van werkgevers en werknemers, maar juist ook over die gezamenlijkheid met ouders. 'Het is daardoor spannender en uitdagender. De Commissie streeft ernaar dat partijen begrip krijgen voor elkaars standpunten en uiteindelijk weer met elkaar door kunnen, op school en in het overleg. Het aantal geschillen dat bij de Commissie is ingediend, nam de afgelopen jaren licht toe. Dat vertaalt zich echter niet per se in meer uitspraken. ‘Het komt regelmatig voor dat gaande het proces partijen elkaar toch weten te vinden zodat een uitspraak van de Commissie niet nodig is. Een positieve ontwikkeling is ook dat we steeds vaker benaderd worden met vragen over mediation.

Reflectie op 2020

Arne Breunesse, coördinerend secretaris domein medezeggenschap, kijkt terug op het verslagjaar 2020. Door het coronavirus kon een groot deel van het jaar het onderwijs niet volgens planning ingevuld en vormgegeven worden. Dit heeft een zware wissel op personeel, ouders en niet in de laatste plaats op de leerlingen getrokken. De LCG WMS heeft in 2020 geen geschillen behandeld die samenhingen met maatregelen rond de aanpak van het virus. Het lijkt er op dat bevoegde gezagen en de medezeggenschap elkaar gevonden hebben en samen opgetrokken zijn in deze bijzondere situatie. 
Verder blikt hij terug op een aantal activiteiten van het Expertisecentrum dat gericht is op de verbetering van de kwaliteit van de geschilbeslechting in het onderwijs. 

Lichte daling aantal ingediende geschillen bij de LCG WMS 

In 2020 bedraagt het totaal aantal behandelde geschillen 26. De LCG WMS bracht 14 uitspraken uit. In 2019 behandelde de Commissie in totaal 30 geschillen en bracht 13 uitspraken uit. Niet alle ingediende geschillen leiden dus tot een uitspraak. 

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.