Jaarverslag domein passend onderwijs 2020 gepubliceerd

Het jaarverslag 2020 over het domein passend onderwijs is gepubliceerd en digitaal beschikbaar. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten van drie commissies die bij Onderwijsgeschillen zijn ondergebracht: de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) en de Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

In zijn voorwoord bij het jaarverslag gaat Jacques Dijkgraaf, voorzitter van de GPO, in op de evaluatie van passend onderwijs in 2020. Uit de evaluatie blijkt dat de GPO in een behoefte voorziet en dat van haar adviezen een lerende werking uitgaat. De minister heeft aangekondigd dat de tijdelijke Geschillencommissie passend onderwijs een permanent karakter krijgt. Ook wil hij het mogelijk maken dat de Commissie bindende adviezen kan uitbrengen. In 2021 zal het ministerie van OCW het wettelijk kader van de GPO uitwerken in afstemming met belangenorganisaties en de GPO.

Reflectie op 2020

Jolanda Nikkels, waarnemend coördinerend secretaris domein passend onderwijs, kijkt terug op het jaar 2020. Een groot deel van het jaar stond in het teken van het coronavirus. Vanwege de coronamaatregelen zijn de meeste geschillen schriftelijk of digitaal behandeld.
In de eerste helft van 2020 hebben de GPO en het ministerie van OCW samengewerkt om de door OCW beoogde structurele positie van de GPO goed te regelen. Als bijdrage aan de evaluatie van passend onderwijs heeft de GPO een wetenschappelijk préadvies laten uitbrengen over een goede (vervolg)regeling van de rechtsbescherming in het passend onderwijs. Dit preadvies is opgesteld door mr. dr. A.L.M. Janssen van de Universiteit Maastricht.

Geschillen bij de Geschillencommissie passend onderwijs

De Commissie behandelde in het verslagjaar 101 verzoeken. Het aantal uitgebrachte adviezen bedraagt 60. Dit is gelijk aan het aantal uitgebrachte adviezen in 2019. De meeste adviezen gaan over verwijdering, net als in voorgaande jaren. Er lijkt een toename te zijn van multi-problematiek van leerlingen, waarbij niet alleen de school en het samenwerkingsverband, maar ook jeugdhulp is betrokken.

Bezwaren bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

De Commissie behandelde 49 bezwaren in 2020. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019. De meeste bezwaren hadden betrekking op het primair onderwijs. Er werden 32 adviezen uitgebracht. In vijf gevallen hadden de ouders ook advies van de Geschillencommissie passend onderwijs gevraagd vanwege de verwijdering van hun kind.

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.