Jaarverslag domein Rechtspositie & cao 2020 gepubliceerd

Het jaarverslag 2020 over het domein Rechtspositie & cao is gepubliceerd en digitaal beschikbaar. Het domein Rechtspositie omvat onder anderen de volgende Commissies die bij Onderwijsgeschillen zijn ondergebracht: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep middelbaar beroepsonderwijsCommissie van beroep hbo, Sectorale ontslagcommissie hbo, Bezwarencommissie OMO, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering po, vo en mbo en Landelijke Bezwarencommissie functieordenen hbo.

Het jaarverslag opent met een interview met Loe Sprengers, voorzitter van de commissies van beroep, de sectorale ontslagcommissie en de Bezwarencommissie OMO. Hij gaat onder meer in op de invloed van corona op het aantal beroepen en de werkwijze van de commissies van beroep. Ook kijkt hij terug naar het eerste jaar dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking is getreden. Door de Wnra geldt het in de cao geregelde recht om over bepaalde besluiten in beroep te gaan bij de Commissie van beroep open voor alle werknemers in het onderwijs. De meerderheid van de in 2020 ingediende beroepen was afkomstig van het openbaar onderwijs. Dus ook de werknemers uit het openbaar onderwijs hebben de weg naar de Commissie van beroep gevonden. Naast zijn visie op 2020 leest u in dit jaarverslag ook een Interview met hem over zijn ervaringen met het houden van online zittingen.

Aantal ingediende geschillen bij Commissies van beroep

In 2020 is het totaal aantal behandelde beroepen in het funderend onderwijs ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Bij de commissie van beroep mbo was een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Bij de commissie van beroep hbo was het aantal beroepen gelijk aan vorig jaar.

Commissies voor functiewaardering

Bij de Bezwarencommissie functiewaardering po, vo en mbo is een stijging te bemerken in het aantal ingediende bezwaren. In de verlengde cao po 2019-2020 hebben cao partijen afspraken gemaakt over het actualiseren van de functiebeschrijvingen. Als gevolg hiervan hebben veel werknemers een nieuwe beslissing over de waardering van hun functie ontvangen. Dergelijke aanpassingen en de bezwaren daartegen hebben geleid tot stijging van het aantal bezwaren bij de Commissie. Een groot deel van de bezwaren is in december 2020 ingediend en de behandeling daarvan is nog niet afgerond. In het jaarverslag van 2021 zullen we hier aandacht aan besteden.

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.