Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht, artikel in Ars Aequi door Martin Ettema

Martin Ettema, secretaris bij Onderwijsgeschillen, schreef in het februarinummer van Ars Aequi een informatief artikel over de werkwijze van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en de kaders waarbinnen de LKC handelt. De wetgeving geeft geen strenge afbakening van de onderwerpen waarover geklaagd kan worden. Ettema beschrijft in het artikel hoe de LKC daar zelf invulling aan geeft en welke klachten de LKC niet in behandeling neemt. Daarbij komen ook alternatieve manieren aan bod die de LKC biedt om een klacht op te lossen, zoals mediation. Speciale aandacht besteedt Ettema aan de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend, de verjaringstermijn.

Afbakening van klachten die de LKC behandelt

De LKC gaat bij de behandeling van klachten uit van de brede doelstelling van het klachtrecht in het onderwijs. Daarom behandelt de Commissie alleen klachten die verband houden met de kwaliteit van het onderwijs. De klachten moeten wel gaan over een beslissing of gedraging die de individuele klager betreft. Klachten die gaan over de algehele onderwijskwaliteit van de school behandelt de LKC niet.
Verder neemt zij neemt geen klachten in behandeling waar een andere procedure voor openstaat. De LKC behandelt geen klachten die te maken hebben met arbeidsrechtelijke geschillen en van ex-werknemers die klagen over een gedraging of gebeurtenis van na de datum van uitdiensttreding. Ook geschillen over medezeggenschap worden niet in behandeling genomen. Alleen in bijzondere gevallen kunnen klachten die raakvlakken hebben met medezeggenschap worden behandeld, bijvoorbeeld als het gaat om communicatie. Bij geschillen over passend onderwijs verwijst de LKC ouders vaak door naar de Geschillencommissie passend onderwijs.

Verjaringstermijn van een jaar

De klacht moet ook voldoen aan formele eisen. Eén van die eisen is dat een klacht binnen een jaar moet worden ingediend. Alleen als de klager een zwaarwegende reden geeft waarom de klacht niet binnen een jaar is ingediend, kan de Commissie besluiten om de klacht toch in behandeling te nemen. Er kunnen bijvoorbeeld medische omstandigheden zijn, waardoor een klacht te laat is ingediend of het kan zijn dat een klager niet eerder kennis had van de gebeurtenis waarover de klacht gaat. Bij een klacht over ongewenst gedrag kan een trauma maken dat de klacht verschoonbaar te laat wordt ingediend. Als een klacht gaat over gebeurtenissen die zich over een langere periode hebben voorgedaan, toetst de LKC of het probleem nog altijd actueel is en of de meest recente gebeurtenis korter dan een jaar geleden was.

Conclusie

De LKC neemt niet alle klachten in behandeling. Het schoolbestuur krijgt eerst de kans om de klacht op te lossen. Ook biedt de LKC alternatieve manieren om klachten op te lossen, zoals mediation. Desondanks behandelt de LKC jaarlijks een groot aantal klachten inhoudelijk, waarmee zij bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

Downloaden

 

Martin Ettema, secretaris bij Onderwijsgeschillen

Martin Ettema, secretaris bij Onderwijsgeschillen

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.