Klachten over meldingen of informatieverstrekking door de school aan Veilig Thuis

Van 18 tot en met 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Het thema is dit jaar: Leren van elkaar. In de Week tegen Kindermishandeling staan de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken hebben of hadden. Er zijn bijna 100 activiteiten georganiseerd. U vindt alle informatie op de website https://www.weektegenkindermishandeling.nl/

Ook scholen kunnen te maken krijgen met kindermishandeling. Alle scholen moeten een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen. Daarin staat beschreven hoe zij met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling omgaan. Als een school zich zorgen maakt over de thuissituatie van een leerling omdat zij kindermishandeling vermoedt, kan zij advies vragen aan of een melding doen bij Veilig Thuis. Een school mag ook op verzoek van Veilig Thuis informatie verstrekken over een leerling.

Als ouders het niet eens zijn met een melding aan of informatieverstrekking door de school aan Veilig Thuis?

Als ouders het niet eens zijn met een melding door de school aan Veilig Thuis of met de informatieverstrekking aan Veilig Thuis, kunnen zij hierover een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Klachten over meldingen of informatieverstrekking aan Veilig Thuis bij de LKC

De LKC ontvangt regelmatig klachten van ouders over een melding door de school aan Veilig Thuis. De LKC oordeelt of de juiste procedure is gevolgd en of de school voldoende reden had om een melding te doen. Bij de beoordeling van deze klachten betrekt de LKC de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de school.

Enkele belangrijke lijnen in de adviezen van de LKC zijn:

  • De school mag gevraagd én ongevraagd informatie aan Veilig Thuis verstrekken of een melding doen. Hiervoor is geen toestemming van de ouders nodig. In beginsel moet de school ouders hiervan wel vooraf op de hoogte stellen. Als de veiligheid van het kind of van een ander in het geding is of er haast geboden is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
  • Voordat een school informatie verstrekt aan Veilig Thuis moet zij een afweging maken of de informatieverstrekking noodzakelijk is en welke informatie wordt verstrekt.
  • Een melding kan ook gebaseerd zijn op vermoedens.
  • Als een school informatie verstrekt moet deze op juistheid kunnen worden gecontroleerd.
  • Bij een zorgmelding aan Veilig Thuis moet worden stilgestaan bij de grote impact die een melding kan hebben op ouders.

Meer informatie

Op de themapagina Informatieverstrekking aan Veilig Thuis vindt u meer informatie over de wettelijke bepalingen, de verplichte meldcode en over de adviezen van de LKC over een melding bij of informatieverstrekking aan Veilig Thuis.

De foto boven dit artikel heeft geen relatie met het onderwerp 'kindermishandeling'.