Mbo-studenten krijgen betere rechtspositie en rechtsbescherming

Minister Van Engelshoven van OCW wil de individuele onderwijsovereenkomst in het mbo schrappen en de rechtspositie van de mbo-student beter in de wet verankeren. Ook gaat de minister de rechtsbescherming verbeteren door er voor te zorgen dat mbo-studenten bij een onafhankelijke laagdrempelige commissie terecht kunnen bij geschillen over bijvoorbeeld schorsing en verwijdering of over individuele maatwerkafspraken. Dit schreef de minister in een brief, die zij op 27 februari naar de Tweede Kamer stuurde. In de brief reageert zij op een onderzoek van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR).

Aanleiding: onderwijsovereenkomst voldoet niet

De minister heeft door het NCOR onderzoek laten doen naar de voor- en nadelen van de onderwijsovereenkomst. Het NCOR plaatst kanttekeningen bij het borgen van de rechtspositie van de student via een individueel contract met de school. De onderwijsovereenkomst heeft bovendien niet geleid tot versterking van de rechtspositie van de student, zoals het oorspronkelijke doel was.

De minister heeft het rapport van de NCOR besproken met studenten, ouders, mbo-scholen en de Onderwijsinspectie. Bij alle belanghebbenden is draagvlak voor afschaffing van de onderwijsovereenkomst, mits dit leidt tot een sterkere en meer eenduidige positie van de student. Daarbij moet er ruimte blijven voor het maken van individuele maatwerkafspraken.

Rechtsbescherming mbo-student bij geschillen is onvoldoende

Het NCOR heeft ook gekeken naar de mogelijkheden voor mbo-studenten als zij een geschil hebben met hun school over bijvoorbeeld de gemaakte maatwerkafspraken of over een schorsing of verwijdering. Mbo-studenten blijken minder mogelijkheden te hebben dan leerlingen en studenten in andere onderwijssectoren. Wettelijk gezien is nu de gang naar de rechter de enige optie, maar dit is een grote stap waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Volgens het NCOR is het wenselijk om in de wet vast te leggen dat er een laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting in het mbo wordt ingericht.

Welke maatregelen neemt de minister?

De minister kondigt naar aanleiding van het onderzoek van de NCOR de volgende maatregelen aan om de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren:

  • In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) worden de procedurevereisten ten aanzien van schorsing en verwijdering opgenomen.
  • De zorgplicht die mbo-scholen hebben op grond van de wetgeving over gelijke behandeling om studenten met handicap of chronische ziekte ondersteuning te bieden, wordt opgenomen in de WEB.
  • Er komt een onafhankelijk orgaan dat voldoende laagdrempelig is voor de student om bij een geschil met de school, bijvoorbeeld over schorsing en verwijdering of over individuele maatwerkafspraken, zijn of haar recht te kunnen halen.

Klachtencommissie bij Onderwijsgeschillen

Mbo-studenten die een geschil met school hebben, kunnen nu al terecht bij de klachtencommissie van hun school. Veel mbo-instellingen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Deze Commissie is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen en brengt advies uit bij klachten over gedrag en omgang maar ook over beslissingen van de school.

Meer informatie en downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.