Positieve externe evaluatie geschillencommissies passend onderwijs (GPO) en Wms (LCG WMS)

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) en de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) vervullen een belangrijke functie in de geschillenbeslechting. Stakeholders benoemen de commissies als onafhankelijk en deskundig. De uitspraken worden door stakeholders gezien als belangrijke jurisprudentie.
Dit blijkt uit een evaluatie-onderzoek dat Regioplan uitvoerde in opdracht van het ministerie van OCW. Minister Slob stuurde het onderzoeksrapport op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer. In de begeleidende brief laat Slob weten dat hij de instellingstermijn van de GPO verlengt.
De GPO en de LCG WMS zijn ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Het aantal geschillen bij de GPO is de afgelopen jaren toegenomen, voor 2017 ligt het aantal op circa 50. Steeds meer geschillen gaan over verwijdering van een leerling. De toename van het aantal zaken over verwijdering zou kunnen samenhangen met de ruime toepassing die de GPO hanteert van het begrip ‘verwijdering’. De GPO verstaat hieronder bijvoorbeeld ook thuiszitten zonder dat de leerling is uitgeschreven, proefplaatsing of voorgenomen verwijdering.

Enkele belangrijke conclusies van de evaluatie zijn:

  • Stakeholders zijn over het algemeen positief over de wettelijke taakuitvoering van de GPO en zien de GPO als deskundig, onafhankelijk en gezaghebbend.
  • De uitspraken worden nauwlettend gevolgd door stakeholders en werken door in hun beleid en aanpak.
  • Het aantal geschillen bij GPO neemt nog altijd toe.
  • Stakeholders zijn het er unaniem over eens dat de GPO als zelfstandige commissie nog bestaansrecht heeft en dat dat gezien de ontwikkeling van het passend onderwijs ook voor de komende jaren nog zal gelden.

De periode waarvoor de tijdelijke GPO werd ingesteld, is niet wettelijk begrensd. Uit deze evaluatie blijkt dat er behoefte blijft aan een geschillenregeling passend onderwijs tussen ouders en scholen. Daarom wordt de instellingstermijn van de GPO verlengd.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)

Het aantal geschillen bij de LCG WMS is redelijk stabiel (20 tot 30 geschillen per jaar).
Enkele belangrijke conclusies van de evaluatie zijn:

  • De LCG WMS wordt over het algemeen als professioneel, onafhankelijk en deskundig beoordeeld.
  • Over de snelheid van de procedure en de uitspraak is men positief.
  • Er is behoefte aan een inhoudelijke toetsing, en niet slechts een procedurele.
  • Geschilpartijen die in hun gelijk worden gesteld zijn doorgaans meer tevreden met de procedure en met de uitspraak dan partijen die in het ongelijk zijn gesteld.
  • De uitspraken werken ook door in het veld. Stakeholders volgen de uitspraken en zien het als belangrijke jurisprudentie.

Downloaden