Presentatie onderzoeksrapport 'Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?'

Woerden 6 oktober 2017 - Vandaag is het onderzoeksrapport ‘Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?’ gepresenteerd op een symposium. Het onderzoek is in opdracht van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen uitgevoerd door Regioplan.

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is nu drie jaar aan het werk. Het aantal geschillen stijgt nog steeds. Op zoek naar verbetering van wet- en regelgeving rond geschilbeslechting alsook de praktijk van de geschillencommissies, heeft het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen onderzoek laten doen naar het effect van de procedure en de adviezen van de GPO. Het gepresenteerde rapport is het resultaat van dit onderzoek en bevat conclusies en aanbevelingen. Met deze uitgave levert het Expertisecentrum een bijdrage aan de evaluatie van passend onderwijs in het parlement.

Uit het onderzoeksrapport:  

  • Ouders en scholen oordelen positief over de verschillende aspecten van de procedure. Wel is er verschil in de mate van tevredenheid over de begrijpelijkheid van de tekst van de uitspraak en over de rol van het schoolbestuur in de afhandeling. Ouders zijn over deze aspecten minder tevreden dan scholen.  
  • Meer dan de helft van de ouders en de scholen is het volledig of grotendeels eens met de uitspraak van de GPO. De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de vraag of men in het gelijk gesteld is of niet. 
  • De GPO beoordeelt de redelijkheid van het besluit van het schoolbestuur. Maar de wijze van toetsen komt niet overeen met de beleving van scholen en ouders. Zij vinden dat de toets teveel gericht is op procedurele aspecten. Ouders willen (h)erkenning van hun probleem en een inhoudelijke toetsing.
  • Ouders en scholen verschillen van mening over de vraag of het schoolbestuur de aanbevelingen van de GPO opvolgt. Aanbevelingen worden door betrokkenen ook niet altijd als zodanig herkend of geïnterpreteerd.
  • Samenwerkingsverbanden kunnen een belangrijke rol vervullen als bemiddelaar in een conflict.
  • De uitspraken van de GPO hebben een preventieve werking: de uitspraken worden door scholen en samenwerkingsverbanden benut voor de interpretatie van regelgeving en het doorvoeren van aaanpassingen in het beleid.

Symposium 6 oktober 2017

Tijdens het symposium is na de presentatie van het rapport met de aanwezigen uit het onderwijsveld van gedachten gewisseld aan de hand van stellingen naar aanleiding van het rapport.

​Downloaden