Publicatie advies: Aanpassing begrippen 'school' en 'bevoegd gezag' in de Wms

Publicatie advies Wet medezeggenschap op scholen. 
Uitgave Expertisecentrum Onderwijsgeschillen: ‘Aanpassingen begrippen ‘school’ en ‘bevoegd gezag’ in de Wms. Noodzaak, mogelijkheden en alternatieven’. Advies van mr.dr. Frans Brekelmans (Actis Rotterdam), prof. mr. Pieter Huisman (Erasmus Universiteit) en mr. dr. Loe Sprengers (Erasmus Universiteit en Sprengers Advocaten). 

Samenvatting en aanbeveling 

De onderzoekers zijn nagegaan of de Wms toereikend is voor de manier waarop in de praktijk  onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs worden aangestuurd en georganiseerd. Dit is onderzocht aan de hand van de begrippen “school” en “bevoegd gezag” in de Wms.

Op basis van het advies kan in algemene zin geconcludeerd worden dat met de wijziging van de artikelen 4, 20 en 35 van de Wms de wetgever een goede bijdrage kan leveren aan rechtsgelijkheid tussen feitelijk gelijke schoolorganisaties die formeel van elkaar verschillen door het BRIN nummer en de rechtspersoon waar zij deel van uitmaken. Deze relatief eenvoudige wijziging van de Wms wordt geprefereerd boven een wijziging van het stelsel waarbij de school gelijk wordt gesteld aan een organisatie die onder de Wet op de ondernemingsraden valt. 

Dit advies is een vervolg op het advies 'Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs' (2020). Beide adviezen zijn getoetst bij onderwijsorganisaties en juridische experts uit het onderwijsveld.
Onderwijsgeschillen biedt deze publicatie aan als bijdrage aan het lopende debat tussen regering en parlement en aan belangstellenden in het onderwijs ter bevordering van goede rechtsbescherming in het onderwijs.

Meer informatie

Rapport downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.