Reactie Geschillencommissie passend onderwijs op voorstellen minister Slob over rol Commissie

Op 18 februari 2020 reageerde de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) per brief aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over het voornemen van de minister om de GPO structureel te maken en haar bindende adviezen te laten uitbrengen. Minister Slob deed zijn voorstellen in de Thuiszittersbrief januari 2020, die hij op 30 januari samen met minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer stuurde. De plannen van de ministers houden verband met de wens tot versterking van het leerrecht, het terugdringen van het aantal thuiszitters, het vormgeven van een doorzettingsmacht en de adequate opvolging van de adviezen van de GPO. In haar reactie bespreekt de GPO de voordelen van haar huidige adviserende werkwijze en situaties, waarbij bindend oordelen zinvol kan zijn. De Commissie onderschrijft het idee om de GPO een structureel karakter te geven.

Behoud van adviserende rol en effectieve aanpak van geschillen in vroeg stadium

In haar brief pleit de GPO voor behoud van haar huidige adviserende werkwijze. Die maakt het mogelijk in een zeer vroeg stadium advies uit te brengen over een op handen zijnde verwijdering, problemen rond aanmelding of geschillen over het ontwikkelingsperspectief. De werkwijze is laagdrempelig, alleen juridisch waar het echt nodig is en het kind staat centraal bij de beoordeling van het geschil. Dat deze aanpak werkt blijkt uit het gegeven dat bijna alle adviezen worden overgenomen. 

GPO structureel​

De GPO is op dit moment een tijdelijke Commissie. Het structureel maken van de GPO draagt eraan bij dat kwalitatief goed en passend onderwijs aan alle leerlingen geborgd is. De Commissie onderschrijft het idee om de GPO een structureel karakter te geven.

Opvolging van adviezen van de GPO

Volgens de minister functioneert de opvolging van de adviezen van de GPO niet in alle gevallen voldoende. De uitwerking in de praktijk sluit niet altijd aan op de wensen en verwachtingen van de ouders. De GPO vermoedt dat deze problematiek niet verandert als haar adviezen een bindend karakter krijgen. Daarvoor is de situatie rond een leerling in een GPO-geschil vaak te veelzijdig en te complex.

Bindende advisering

In het voornemen van de minister gaat de GPO mogelijk in alle gevallen bindend oordelen. Hiermee verdwijnt haar laagdrempelig karakter, omdat partijen het geschil dan meer juridisch zullen gaan benaderen. In de huidige praktijk van de GPO staan partijen meestal open en probleemoplossend in de procedure. Daarbij staat het krijgen van het juridisch gelijk vaak minder voorop dan het vinden van een oplossing voor de leerling. Bindend adviseren is wel denkbaar als beide partijen, zowel de ouders als het schoolbestuur, daarvoor zouden kiezen.

Casusregisseur met doorzettingsmacht 

Bindende advisering lijkt toepasbaar bij een nieuw type van geschillen, dat nu nog niet in de wet is opgenomen. De wetgever overweegt, mede in het kader van de versterking van het leerrecht, wetgeving over doorzettingsmacht en de instelling van een casusregisseur. Voor die casusregisseur is toegang tot de GPO denkbaar met de vraag of de gevonden (op te leggen) onderwijssetting passend is. Een bindend oordeel door de GPO lijkt dan mogelijk. In dat oordeel kan worden vastgelegd welke onderwijsplaats voor de leerling beschikbaar moet worden gehouden en welke instantie die plaats moet gaan bekostigen. Daarnaast kan de casusregisseur zich ook richten op de adequate naleving van de overige adviezen, die de GPO op basis van haar huidige, onveranderde, bevoegdheid uitbrengt.

Downloaden