Secretariaat Governancecommissie VO ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Op 1 augustus 2015 is de Code Goed Onderwijsbestuur in werking getreden. In die Code is onder meer bepaald dat de controle op naleving van de lidmaatschapseisen is belegd bij de Governancecommissie.  

Doelstelling 

Als sprake is van het niet naleven van de lidmaatschapseisen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO, kunnen de leden van de VO-raad hier melding van maken bij de onafhankelijke governancecommissie. Op basis van de Code behandelt de Commissie de meldingen over het niet voldoen aan de lidmaatschapseisen en adviseert daarover het bestuur van de VO-raad. Het secretariaat van deze Commissie in ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Taak van de Commissie 

De Commissie heeft tot taak om middels een interventieladder te toetsen of het lid, waarover de melding gaat, de lidmaatschapseisen naleeft. De Commissie vormt zich een oordeel over de ontvankelijkheid en gegrondheid van een bij haar ingediende melding en brengt daarover een niet-bindend advies uit aan het bestuur van de VO-raad en de verweerder.

Meer informatie