Terugblik op presentatie conceptrapport Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs

Op maandag 28 september organiseerde het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een symposium waarin het conceptrapport ‘Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs’ werd gepresenteerd. Dit onderzoek wordt in opdracht van het Expertisecentrum uitgevoerd door mr. dr. Frans Brekelmans, prof. mr. Pieter Huisman en mr. dr. Loe Sprengers. 
De diverse onderwijsorganisaties en experts uit het onderwijsveld waren aanwezig op het symposium.

Achtergrond

De laatste jaren besluiten schoolbesturen in toenemende mate samen te werken, hetgeen heeft geleid tot nieuwe vormen van bestuurlijke schaalvergroting.  Deze schaalvergroting kan verreikend zijn als het gaat om de inperking van de autonomie van een schoolbestuur. De meest recente ontwikkeling betreft de constructie van de zogeheten holding.  
Binnen deze holdingconstructie treedt een verschuiving op van verantwoordelijkheden en beleidsvorming van de deelnemende onderwijsbesturen (dochterstichtingen) naar het bestuur van de bovenbestuurlijke koepelstichting. Deze verschuiving kan inhouden dat het strategisch beleid dat op het niveau van de holding wordt vastgesteld in hoge mate de beleidsruimte bepaalt van elke binnen de holding participerende dochterstichtingen.
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft Frans Brekelmans, Pieter Huisman en Loe Sprengers gevraagd een advies uit te brengen over de vraag of de Wms en met name de bepalingen over bovenbestuurlijke medezeggenschap (art. 20 lid 5 en art. 25 lid 1 Wms) toereikend zijn voor de nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs.

Centrale vraag

De centrale vraag van het onderzoek is: welke knelpunten doen zich voor bij de organisatie van medezeggenschap bij de holding in het funderend onderwijs?
Het onderzoek is afgebakend tot de onderwijssectoren die onder de Wms vallen. 

Discussie

Met de uitkomsten van het symposium van 28 september 2020 scherpen de onderzoekers het conceptadvies aan en maken het definitief. Het definitieve rapport met het verslag van de discussie  wordt gepubliceerd in de reeks van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen en wordt onder meer  aangeboden aan het ministerie van OCW en aan de leden van de Vaste commissie OCW.

Downloaden

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.