Terugblik op presentatie conceptrapport van een onderzoek naar de medezeggenschapsketens bij passend onderwijs

Op vrijdag 20 april 2018 organiseerde het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een symposium waarin het conceptrapport van het verkennend onderzoek naar de bestuurlijk-juridische ketens van medezeggenschap bij passend onderwijs werd gepresenteerd.
Dit onderzoek wordt in opdracht van het Expertisecentrum uitgevoerd door prof. mr. Pieter Huisman NCOR/hoogleraar Onderwijsrecht Erasmus School of Law, mr. René Flippo, rFAdvies en Bas Reijken MSc, Hobeon. 
De diverse onderwijsorganisaties en experts uit het onderwijsveld waren aanwezig op het symposium.

Discussie

Na de presentatie door de onderzoekers, wisselden de aanwezigen in drie groepen van gedachten aan de hand van een vijftal stellingen. De uitkomst van die discussies is plenair ingebracht. Het leverde een geanimeerde gedachtewisseling op die voor de onderzoekers waardevol is voor de vaststelling van hun definitieve rapport.

Achtergrond onderzoek

​De medezeggenschap rond passend onderwijs kent een ingewikkelde organisatie met verschillende spelers:

  • Op schoolniveau heeft de MR adviesrecht op het schoolondersteuningprofiel.
  • Op bestuursniveau kan de GMR meepraten over de verdeling van de middelen die het schoolbestuur van het samenwerkingsverband ontvangt.
  • Bij het samenwerkingsverband heeft de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.
  • Als het samenwerkingsverband personeel in dienst heeft, dan heeft het ook een MR.

De wetgever gaat ervan uit dat de bevoegdheden en taken van al die raden op elkaar zijn afgestemd en dat de ‘keten’ in de medezeggenschap voor passend onderwijs (goed) functioneert. Maar is dat zo?

Opzet onderzoek

​Centrale vraag van het onderzoek is: welke bestuurlijk-juridische knelpunten doen zich voor bij de organisatie van de keten van medezeggenschap rond passend onderwijs? 

De deelvragen zijn:

  • Hoe zijn de Ondersteuningsplanraad (OPR) respectievelijk de MR van het samenwerkingsverband en de verhouding tot de (G)MR en MR's van de scholen van het samenwerkingsverband juridisch gepositioneerd?
  • Welke juridische knelpunten doen zich voor omtrent het bestuurlijk- juridisch functioneren van de 'medezeggenschapsketen', bijvoorbeeld waar het gaat om afstemming van besluitvorming of oplossing van mogelijke differente opvattingen? Waar interfereren of overlappen rollen, taken, (instemmingsrecht/adviesrecht/voordrachtsrecht) bevoegdheden van betrokken organen? Welke knelpunten  zijn er in de afstemming en de onderlinge verhouding en in het functioneren van de OPR vs MR SWV en/of (G)MR-OPR? 
  • Hoe gaat de praktijk om met de verdeling van bevoegdheden over de verschillende medezeggenschapsorganen?
  • Op welke punten zou de wetgeving eventuele aanpassing of aanvulling behoeven?

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een beknopte literatuurstudie en een aantal casestudies in verschillende samenwerkingsverbanden. Daarna zijn de eerste bevindingen van het onderzoek getoetst tijdens  een ronde tafelbijeenkomst. 
 
Naar aanleiding van de discussie op het symposium van 20 april 2018 zullen de onderzoekers hun conceptrapport aanscherpen en definitief maken. Het definitieve rapport wordt gepubliceerd in de reeks van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen.

Downloaden

Impressie