Thuiszittersbrief januari 2020: minister over de Geschillencommissie passend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) wil van de adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) bindende uitspraken maken. Hij wil ook verkennen of het nodig is om de GPO een structureel karakter te geven. Dit schreef de minister in de Thuiszittersbrief januari 2020, die hij samen met minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) op 30 januari 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.

Wettelijke regeling Geschillencommissie Passend Onderwijs

De formele naam van de GPO is ‘Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering’. Deze Commissie is ingesteld bij de invoering van passend onderwijs in 2014, omdat er behoefte was aan een geschillencommissie met een specifieke deskundigheid ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De Commissie behandelt geschillen tussen ouders en school over de (weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, de verwijdering van alle leerlingen en de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Inmiddels heeft de Commissie meer dan 250 adviezen uitgebracht.

Thuiszittersbrief januari 2020

In het afgelopen schooljaar is het gelukt om meer kinderen weer naar school te krijgen, maar tegelijkertijd is het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuis zit opnieuw gestegen. In de Thuiszittersbrief januari 2020 beschrijft minister Slob welke maatregelen hij gaat nemen om thuis zitten te voorkomen.

Om de knelpunten die ouders ervaren beter te kunnen oplossen, wil de minister de uitspraken van de GPO bindend maken. Op dit moment zijn de adviezen van de GPO niet bindend. Wel moet het schoolbestuur  de ouders en de Commissie informeren welk besluit hij neemt na ontvangst van het advies. Het bestuur mag alleen gemotiveerd afwijken van het advies van de Commissie. De minister heeft signalen gekregen dat dit niet altijd gebeurt. Hij gaat verkennen hoe het bindend maken van de uitspraken van de GPO het beste kan worden vormgegeven. Hij gaat ook verkennen of het nodig is om de GPO een structureel karakter te geven. De GPO is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Vervolg Thuiszitterspact en evaluatie passend onderwijs

In 2016 is het Thuiszitterspact gesloten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. In het Thuiszitterspact is de ambitie opgenomen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. De komende tijd gaat de minister overleggen over een vervolg op het Thuiszitterspact. In de eerste helft van 2020 vindt ook de eindevaluatie van passend onderwijs plaats.

Meer informatie en downloaden