Tijdelijk reglement werkwijze Commissies Onderwijsgeschillen tijdens bestrijding Coronavirus

Preambule

Onderwijsgeschillen volgt de maatregelen van de rijksoverheid om het Coronavirus COVID-19 te bestrijden, gericht op thuisblijven en afstand houden. 

Dit reglement is van toepassing op iedere Commissie die door Onderwijsgeschillen wordt ondersteund, in dit reglement verder genoemd “de Commissie”. Iedere Commissie* kent in haar reglement een regel van de strekking, dat in een onvoorziene situatie de Voorzitter van de Commissie beslist en in een aanhangig geschil de betrokken Voorzitter beslist gehoord de overige leden van de commissie. Het Coronavirus en de tegen het virus genomen maatregelen zijn aan te merken als een onvoorziene situatie. Dit reglement voorziet voor de duur van deze situatie in een besliskader voor de betrokken Voorzitter van een aanhangig geschil. 

Dit tijdelijke reglement is afgestemd met de Voorzitter van de Commissie en laat de bevoegdheid van de Voorzitter om te beslissen in onvoorziene situaties in stand. Bij strijd of onverenigbaarheid van de huidige reglementen met de inhoud en/of strekking van dit reglement gaat deze regeling voor.

*met uitzondering van de Commissies genoemd in artikel 6.

Artikelen

 1. De Commissie houdt geen bijeenkomsten ten kantore van Onderwijsgeschillen. Geschillen worden in beginsel schriftelijk behandeld, tenzij deze vorm van behandeling naar het oordeel van de voorzitter ontoereikend is. 
 2. In alle zaken deelt de Commissie partijen mee dat het geschil op grond van een schriftelijk onderzoek wordt afgedaan zoals beschreven in artikel 3. Naar het oordeel van de Voorzitter van de Commissie kan in urgente zaken hiervan worden afgeweken en bepaald worden dat toch een hoorzitting wordt gehouden, zoals beschreven in artikel 5, ofwel dat mondeling inlichtingen worden ingewonnen zoals beschreven in artikel 4. De Commissie benadert andere betrokkenen bij het geschil op een wijze die passend is, gelet op de in dit reglement beschreven werkwijze. 
 3. De werkwijze bij schriftelijke behandeling is als volgt:
  a. De Commissie kan over de ontvangen stukken schriftelijk vragen stellen aan partijen;​
  b. Partijen reageren binnen een termijn van één week op de aan hen gestelde vragen;​
  c. Partijen worden ieder eenmalig in de gelegenheid gesteld om binnen één week op de door de andere partij ingediende stukken te reageren (repliek/dupliek);
  d. De Commissie beoordeelt het geschil en brengt een schriftelijk oordeel uit.​
 4. Indien de Voorzitter dit nodig acht, wordt door een lid van de Commissie en/of de secretaris mondeling inlichtingen ingewonnen bij een partij. Het gespreksverslag wordt gestuurd naar de overige leden van de Commissie en alle partijen. ​
  Partijen worden ieder eenmalig in de gelegenheid gesteld om binnen één week op de door de andere partij ingediende stukken te reageren (repliek/dupliek).​
 5. Indien de Voorzitter besluit dat partijen worden gehoord geschiedt dit horen telefonisch of via andere mediavoorzieningen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter. De Commissie beoordeelt vervolgens het geschil en brengt een schriftelijk oordeel uit. 
  De Voorzitter bepaalt het tijdstip waarop partijen worden gehoord.
 6. a. Dit tijdelijk reglement is van kracht vanaf 31 maart 2020 met uitzondering voor de Commissies genoemd onder 6b. en 6c. ​
  b. Voor de Bezwarencommissie CAO-VO is dit reglement van kracht vanaf het moment dat de betreffende CAO partijen zijn gehoord over dit reglement.​
  c. Voor de Landelijke Klachtencommissie Islamitisch onderwijs is dit tijdelijk reglement van kracht vanaf het moment dat aldus wordt bepaald door de Islamitische Schoolbesturen Organisatie. 
  d. Dit tijdelijk reglement geldt voor de duur van de maatregelen van de rijksoverheid gericht op thuisblijven en afstand houden.

Op deze website treft u altijd de meest recente mededelingen over de werkwijze van Onderwijsgeschillen, de Commissies, openingstijden en telefonische bereikbaarheid.

Downloaden