Toename aantal bezwaren tegen herwaardering functies in het primair onderwijs

In de cao po 2019-2020 is afgesproken dat de werkgever de functiebeschrijvingen voor het onderwijsondersteunend personeel (oop) en de directie vóór 1 augustus 2020 moest actualiseren en herwaarderen. Vanwege de coronacrisis kregen de schoolbesturen iets langer de tijd, namelijk tot 1 november 2020, onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking zouden treden.

Bezwaren bij de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering

Als een werknemer het niet eens is met de beschrijving of waardering van de functie, kan hij daartegen bezwaar indienen bij de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, mits het schoolbestuur bij deze Commissie is aangesloten. De Commissie beoordeelt of de werkgever de vastgestelde procedure op juiste wijze heeft doorlopen en of zij een inhoudelijk juiste beoordeling van de functie van bezwaarde heeft gemaakt.

De herwaardering van de functies in het primair onderwijs heeft geleid tot een toename van het aantal bezwaren dat bij deze Commissie is ingediend. De Commissie bepaalde dat de actualisatie en herwaardering meebrengt dat er een nauwkeurige, individuele inventarisatie wordt opgesteld van de werkzaamheden die een werknemer uitvoert (uitspraak 2021008416). Dit jaar deed de Commissie tot nu toe uitspraak in 15 zaken over de functiewaardering in het primair onderwijs. In 8 gevallen betrof het een directiefunctie, in 7 gevallen ging het om een oop-functie.

U vindt hier alle uitspraken van de Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.