Uniek inzicht in context van thuiszittende leerlingen, onderzoeksrapport en podcast

Onderzoek uitspraken Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) bevestigt: investeer in goede relatie met ouders.

Enkele duizenden leerlingen in Nederland zijn ‘thuiszitters’: vanwege een combinatie van complexe problemen volgen zij (tijdelijk) geen onderwijs. Er is nauwelijks onderzoek beschikbaar over waarom leerlingen thuiszitten. In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) deed het Kohnstamm Instituut onderzoek en analyseerde 80 uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs over leerlingen die thuiszitten of dreigden thuis te komen zitten. Het doel van dit onderzoek was inzicht geven in de omstandigheden waarbij kinderen thuis komen te zitten en aanbevelingen geven om thuiszitten te voorkomen. Allereerst stelden onderzoekers een grondig overzicht op van bestaande onderzoeksliteratuur over thuiszittende leerlingen. Vervolgens legden zij dat naast het patroon dat uit de uitspraken naar voren komt.
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen was vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van de onderzoekers.

Bij welke leerlingen komt thuiszitten vooral voor?

De analyse laat zien dat er aanzienlijk meer uitspraken zijn over thuiszittende jongens (80%) dan meisjes. Daarnaast komt thuiszitten meer voor in het voortgezet onderwijs dan in het primair onderwijs of speciaal onderwijs. De uitspraken gingen het meest over verwijdering van een leerling, gevolgd door uitspraken over toelating van een leerling en ten slotte over het onderwijsaanbod dat leerlingen kregen (ontwikkelingsperspectief). Bijna de helft van de leerlingen was gediagnosticeerd met een psychische en/of fysieke beperking. Opvallend is dat in de uitspraken relatief vaak sprake is van agressief gedrag van de leerling.

Welke factoren spelen nog meer een rol bij thuiszitten?

In meer dan de helft van de uitspraken wordt er een probleem in de relatie tussen school en ouders beschreven. In de meeste gevallen gaat dit om onvoldoende informatie-uitwisseling of betrokkenheid tussen school en ouder, en soms is er sprake van een vertrouwensbreuk tussen school en ouder. Daarnaast is het gebrek aan voldoende passend aanbod op school een veel genoemde factor voor thuiszitten in de geanalyseerde uitspraken. In een derde van de uitspraken wordt niet aan de zorgplicht voldaan, bijvoorbeeld omdat de huidige school er niet in slaagt om voor een plaats op een andere school te zorgen.

Aanbevelingen

Het onderzoek geeft verschillende aanbevelingen, we lichten er twee toe.

  • Een eerste aanbeveling is om te investeren in een goede communicatie tussen school en ouder, en om leraren verder te professionaliseren in het omgaan met een divers ouderpubliek. Ook kan het helpen om een vertrouwenspersoon aan te wijzen die ouders en leerlingen begeleidt bij een dreigend conflict, niet alleen op dat specifieke moment maar ook daarna, gedurende een langere periode van de schoolloopbaan. 
  • Een tweede aanbeveling is om scholen te helpen in het hanteren van agressief gedrag. De analyse laat namelijk zien dat problematisch gedrag en vooral agressie voor scholen moeilijk te hanteren is. Dit is zorgelijk, want vaak is agressief gedrag aanleiding tot verwijdering. Het is belangrijk dat scholen de aanleidingen voor het agressieve gedrag van de leerling kunnen opsporen.

Podcast zich op thuiszitten - 11 juni 2021

In april kwam het rapport Zicht op Thuiszitten uit van het Kohnstamm Instituut. De NVO was opdrachtgever van dit onderzoek, het kwam in nauwe samenwerking met Stichting Onderwijsgeschillen tot stand en is uniek, omdat het uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs analyseert.
Vandaag publiceert de NVO de Podcast Zicht op thuiszitten. Luister in deze NVO-podcast naar wat Piet van Geel (zitting-voorzitter van de Geschillencommissie passend onderwijs) en Eke Krijnen (onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut) te zeggen hebben over het vraagstuk thuiszittende leerlingen. Het gesprek in de podcast, onder leiding van journalist Elisabeth van de Hoogen, is een verdieping van het rapport ‘Zicht op thuiszitten’ De Geschillencommissie spreekt zich uit over geschillen tussen ouders en scholen. De commissie ziet nu en dan patronen in de casuïstiek en daarmee ook (praktische) oplossingen. Deze podcast getuigt daarvan. De podcast is speciaal bedoeld voor de professionele ontwikkeling van de beroepsgroep van de NVO.  

> beluister hier de podcast via Anchor
> beluister hier de podcast van Spotify

Meer informatie

Het rapport is een uitgave van het Kohnstamm Instituut

Downloaden

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.