Voorzitter Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): GPO is niet bevoegd om geschillen te behandelen van particuliere scholen

Aan de Geschillencommissie passend onderwijs was een geschil voorgelegd over de verwijdering van een leerling van een particuliere school. Op 30 november 2021 nam de Voorzitter van de GPO de beslissing dat de Commissie kennelijk onbevoegd is om het geschil te behandelen.

Wat was de situatie?

De leerling zit op een particuliere school. Deze school valt niet onder door de overheid bekostigde scholen voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs.
Voor het volgen van onderwijs op de school wordt een overeenkomst met ouders gesloten. Op 18 september 2021 krijgen ouders een brief thuis dat de school de overeenkomst opzegt en de leerling per 1 januari 2022 uitschrijft. De moeder legt hierover een geschil voor aan de GPO.

Beoordeling door de Commissie

Volgens het reglement van de Commissie kan de Voorzitter de behandeling van het verzoek afdoen zonder behandeling op een zitting, als hij van oordeel is dat de Commissie kennelijk onbevoegd is om het verzoek te behandelen. Dit was in deze zaak aan de hand.
De school in deze zaak is een zogeheten B3-school. B3-scholen worden niet door de overheid bekostigd, maar de Leerplichtwet merkt ze wel aan als scholen waar de leerplicht kan worden vervuld, mits aan bepaalde criteria is voldaan* . De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op deze scholen.
Doordat de B3-scholen niet onder de publieke bekostiging vallen, vallen die scholen ook niet onder de ondersteuningsstructuur die passend onderwijs biedt en zijn zij niet aangesloten bij een samenwerkingsverband. De wettelijke eisen ten aanzien van passend onderwijs zijn niet op particuliere scholen van toepassing en hierdoor is de GPO dan ook onbevoegd.

De Voorzitter oordeelt dat de Commissie kennelijk onbevoegd is tot de behandeling van het verzoek.

Downloaden

* Artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969