Wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten gepubliceerd

Op 4 april 2022 is de wet gepubliceerd die de rechtspositie en de rechtsbescherming van studenten in het mbo verbetert. De wet treedt in werking per 1 augustus 2023. 

Aanleiding voor de wet

Uit onderzoek blijkt dat veel mbo-studenten ontevreden zijn over de manier waarop de instelling klachten en bezwaren afhandelt. Zij weten vaak niet wat hun rechten en plichten zijn. In de praktijk is het voor studenten lastig om voor hun rechten op te komen. Bij geschillen kunnen zij alleen naar de rechter.

Wat verandert er?

Verbetering van de rechtspositie van studenten
De rechtspositie van studenten verbetert, onder meer doordat de rechten van de student bij verwijdering en schorsing in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) komen te staan. Studenten met een chronische ziekte of handicap maken individueel een afspraak met de mbo-instelling over de ondersteuning die zij zullen ontvangen.

Studentenstatuut
De individuele onderwijsovereenkomst wordt afgeschaft. De belangrijkste rechten en plichten van de student komen in het studentenstatuut te staan. Het statuut moet begrijpelijk zijn en de instellingen moeten het statuut openbaar maken. Doordat alle informatie op één plek staat, is deze informatie beter toegankelijk voor studenten.
De studentenraad heeft instemmingsrecht op het studentenstatuut. Bij een geschil over het statuut kan de studentenraad terecht bij de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO. Deze Commissie is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Verbetering van de rechtsbescherming
In het studentenstatuut komt te staan waar een student naar toe kan met een klacht, bezwaar of beroep. Hiervoor richt iedere mbo-instelling een faciliteit, een laagdrempelig loket, in. Bij het loket kunnen studenten voor al hun kwesties met de instelling terecht.
Iedere mbo-instelling richt naast de commissie van beroep voor de examens en een klachtencommissie een onafhankelijke geschillenadviescommissie in om de bezwaren van studenten te behandelen. De geschillenadviescommissie behandelt ook geschillen over de uitvoering van de ondersteuningsafspraken tussen de student en de instelling, of bij het maken of wijzigen daarvan.
De bestaande klachtencommissie en de nieuwe geschillenadviescommissie mogen samengevoegd worden. De geschillenadviescommissie gaat na of de kwestie minnelijk opgelost kan worden binnen de instelling. Zo niet, dan brengt de commissie advies uit aan het college van bestuur van de instelling.
De student komt bij de juiste commissie terecht via het laagdrempelige loket, zo is de voorgestelde route.

Geschillenadviescommissie bij Onderwijsgeschillen

Onderwijsgeschillen richt al per 1 augustus 2022 een Klachten- en bezwarencommissie voor het mbo en hoger onderwijs in. Deze commissie voldoet aan de nieuwe Wet bescherming rechtsbescherming mbo-studenten.

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.