In het kort

De Bezwarencommissie OMO is ingesteld door de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).
De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao OMO.

De Commissie is op grond van artikel K1 lid 1 cao OMO bevoegd om kennis te nemen van bezwaren tegen:

a. (heroverweging) functiewaardering (artikel C1 lid 6)
b. toepassing werkverdelingsbeleid (artikel E4 lid 3)
c. inzetbaarheid en werkverdeling senioren (F15 lid 6 en bijlage 14)
d. toepassing Sociaal Statuut (Bijlage 7A artikel 4)
e. schorsing als ordemaatregel (artikel I1)
f. disciplinaire maatregelen (artikel I2)
g. overplaatsing naar een andere school binnen OMO (artikel F12, lid 2)
h. aanwijzing als boventallige (artikel F12, lid 3)

Als het een bezwaar betreft tegen de situaties als bedoeld in c tot en met h, dient de werknemer het bezwaar bij de Commissie in. 
In de situaties onder a en b is het de werkgever die het bezwaar ter advisering aan de Commissie voorlegt.

De Commissie brengt een advies uit aan de werkgever.  Betreft het een bezwaar over een functiewaardering of over de toepassing Sociaal Statuut, dan is het een bindend advies.

 

Commissieleden 

mr. L.C.J. Sprengers

mr. L.C.J. Sprengers

voorzitter
mr. dr. L.P.M. Klijn

mr. dr. L.P.M. Klijn

vicevoorzitter
drs. A.A.M. Kooij-Blok

drs. A.A.M. Kooij-Blok

lid namens de werkgevers
drs. J.P.A.M. van de Rijdt

drs. J.P.A.M. van de Rijdt

lid namens de werkgevers
mr. H.E. Mertens

mr. H.E. Mertens

lid namens de personeelsvakorganisaties
mr. D.A.M. Schilperoord

mr. D.A.M. Schilperoord

lid namens de personeelsvakorgansaties