Wet- en regelgeving

De Commissie is op grond van artikel K1 lid 1 cao OMO bevoegd om kennis te nemen van bezwaren tegen:
a. (heroverweging) functiewaardering (artikel C1 lid 6)
b. toepassing werkverdelingsbeleid (artikel E4 lid 3)
c. inzetbaarheid en werkverdeling senioren (F15 lid 6 en bijlage 14)
d. toepassing Sociaal Statuut (Bijlage 7A artikel 4)
e. schorsing als ordemaatregel (artikel I1)
f. disciplinaire maatregelen (artikel I2)
g. overplaatsing naar een andere school binnen OMO (artikel F12, lid 2)
h. aanwijzing als boventallige (artikel F12, lid 3)

Als het een bezwaar betreft tegen de situaties als bedoeld in c tot en met h, dient de werknemer het bezwaar bij de Commissie in. 
In de situaties onder a en b is het de werkgever die het bezwaar ter advisering aan de Commissie voorlegt.

Downloaden