In het kort

​De VO-raad heeft de ‘Commissie melden van een misstand vo’ ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Voor welke scholen?

De nieuwe Commissie is ingesteld op basis van een Klokkenluidersregeling van de VO-raad. Er is door de VO-raad een nieuw Voorbeeld Klokkenluidersregeling gepubliceerd. Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, die de Voorbeeld Klokkenluidersregeling overnemen, vallen onder de bevoegdheid van de Commissie.

Doel van de Klokkenluidersregeling 

De regeling is bedoeld voor het melden van vermoedens van misstanden in gevallen waarin van een medewerker of een ouder of leerling in het voortgezet onderwijs niet kan worden verwacht dat hij of zij gebruik maakt van de andere voorzieningen, zoals het klachtrecht. De bedoeling is dat de regeling drempels wegneemt die in de weg staan om daadwerkelijk ‘de klok te luiden’ over het vermoeden van een misstand.

Voor leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers is er de Commissie melden van een misstand

Per 1 juli 2016 is het Huis voor klokkenluiders ingesteld. Daar kunnen alleen werknemers een melding doen. Ouders of verzorgers (wettelijk vertegenwoordigers) van leerlingen en leerlingen zelf kunnen geen melding van een misstand doen bij het Huis voor klokkenluiders.
Daarom heeft de VO-raad besloten om voor meldingen van ouders en leerlingen een landelijke commissie in te stellen. 

Taak van de Commissie

De Commissie heeft tot taak een door een ouder of leerling gemeld vermoeden van een misstand in het voortgezet onderwijs te onderzoeken en daarover een adviesrapport uit te brengen aan het schoolbestuur.
De werkwijze van de Commissie wordt neergelegd in een reglement.

 

​Samenstelling van de Commissie

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

voorzitter
mr. dr. H.G. Warmelink

mr. dr. H.G. Warmelink

vicevoorzitter/lid