Beroepsprocedure

De werknemer stelt, binnen 6 weken na ontvangst van het besluit, beroep in door het indienen van een zaak. De werknemer onderbouwt waarom hij het niet eens is met het besluit en stuurt de relevante stukken mee. Vervolgens krijgt de werkgever de gelegenheid een verweer in te dienen. De werkgever kan daarbij stukken overleggen die nodig en relevant zijn voor de beoordeling van het beroep.

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

Aanleveren stukken

Bij het indienen van het beroep levert de werknemer relevante stukken aan:

  • Een kopie van de beslissing van de werkgever, waartegen het beroep wordt ingesteld.
  • De gronden van het beroep.
  • De akte van benoeming, alsmede eventuele voorgaande akten van benoeming bij (rechtsvoorgangers van) de werkgever.
  • Kopieën van de voornaamste op de zaak betrekking hebbende stukken.
  • Als het beroep niet is ingesteld binnen 6 weken na de beslissing: uiteenzetting om welke redenen u van mening bent dat het beroep zo spoedig als mogelijk is ingesteld.
  • Een machtiging is nodig als de gemachtigde zonder zijn cliënt op de zitting verschijnt.

Zitting

Het beroep wordt in het algemeen behandeld op een (online) zitting van de Commissie waarin partijen hun standpunten kunnen toelichten. Partijen kunnen zich ter zitting laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door een gemachtigde, maar dat is niet verplicht.

Na de zitting beraadslaagt de Commissie over het beroep. Vervolgens ontvangen partijen binnen 6 werkweken de schriftelijke uitspraak van de Commissie waarin het oordeel over het beroep en de motivering daarvan zijn opgenomen. De Commissie kan een beroep niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren.

Beleid ten aanzien van het verlenen van uitstelverzoeken

Om de doorlooptijd van de beroepen te bewaken, wordt een verzoek tot uitstel in beginsel niet ingewilligd. Alleen ingeval van schriftelijk opgegeven klemmende redenen, ter beoordeling van de Voorzitter, kan uitstel worden verleend. Het is wel mogelijk een beroep op nader aan te voeren gronden in te dienen. Er zal dan maar éénmaal een termijn worden verleend waarbinnen nadere informatie moet worden ingediend.

Als partijen, lopende de beroepsprocedure, met elkaar in overleg zijn over een oplossing in der minne, kan een eenmalig uitstel worden verleend, mits beide partijen daarmee instemmen. Een verzoek tot uitstel van de zitting wordt niet gehonoreerd tenzij sprake is van schriftelijk opgegeven klemmende redenen, ter beoordeling van de Voorzitter.​

Verzoek voorlopige voorziening

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het voor een werknemer belangrijk is om snel te weten waar hij aan toe is. De werknemer kan dan aan de voorzitter van de Commissie een voorlopige uitspraak vragen. De werknemer moet in zijn verzoek aangeven waarom hij/zij een spoedeisend belang heeft en niet kan wachten op het definitieve oordeel van de Commissie. Ook dient de werknemer aan te geven welke voorziening hij verzoekt. Zo’n uitspraak van de voorzitter van de Commissie is een voorlopige voorziening. Een definitieve uitspraak volgt pas als het beroep door de Commissie behandeld is.

Naast de hierboven beschreven formele procedure biedt de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen de mogelijkheid van mediation als oplossing voor het conflict. U kunt hieronder een brochure downloaden met informatie over mediation en de werkwijze.

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.