In het kort

Tussen toezichthouders en/of bestuurders in het voortgezet onderwijs kunnen geschillen ontstaan. Als één van de partijen van mening is dat het geschil de onderlinge verstandhouding kan schaden, kan het geschil voorgelegd worden aan de Commissie. De Commissie oordeelt ook over de interpretatie van bepalingen in de cao bestuurders VO.  Deze cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor bezoldigd, professioneel en statutair bestuurders in het voortgezet onderwijs. De uitspraak van de Commissie is alleen bindend als de werkgever en de werknemer hiervoor een gezamenlijk verzoek hebben ingediend. 

Commissieleden: 

  • drs. F. Mentjox, voorzitter
  • mr. M.L.F.N. Somers, lid namens de Onderwijsbestuurdersvereniging
  • mr. drs. P.R. Slier, lid namens de VTOI