In het kort

De medezeggenschap van het personeel in het primair onderwijs, over zaken die het personeel in het bijzonder aangaan, is via de wet en cao grotendeels belegd bij het personeelsdeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen is geregeld dat overleg hierover voorbehouden is aan het decentraal georganiseerd overleg (DGO). Dit is het overleg van het schoolbestuur met de vakorganisaties. Geschillen die voortvloeien uit het DGO kunnen worden voorgelegd aan deze Commissie. Op andere medezeggenschapsgeschillen is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) van toepassing; daarover kan een geschil worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Onderwerpen van overleg in het DGO

Artikel 13.2 van de cao po regelt over welke onderwerpen in het DGO overleg gevoerd kan worden.

lid 5. Voorbehouden aan het DGO is het overleg over:

  1. de rechtspositionele gevolgen van reorganisaties, waaronder begrepen opheffing van de instelling;
  2. de meerjarenbegroting/het meerjarenformatiebeleid als bedoeld in artikel 2.7 van deze cao, indien geen GMR aanwezig is of de PGMR op grond van het GMR-reglement niet beschikt over een instemmingsbevoegdheid bij de beoordeling van de meerjarenbegroting/het meerjarenformatiebeleid.

lid 6. Na overleg hebben de werkgever en het personeelsdeel van de (G)MR elk afzonderlijk het recht om de volgende aangelegenheden voor behandeling te verwijzen naar het DGO:

  1. het beleid met betrekking tot incidentele beloningsvormen als bedoeld in artikel 6.19. van deze cao;
  2. de personele gevolgen van de instelling of wijziging van een bovenschoolse directiestructuur.
     

Commissieleden

mr. L.M.G. de Weerd

mr. L.M.G. de Weerd

voorzitter
mr. B. Euser

mr. B. Euser

lid werknemers
J.A. Roelofs

J.A. Roelofs

lid werkgevers

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.