In het kort

De Geschillencommissie oogo-jeugdplan adviseert bij  geschillen over het concept-jeugdplan in het op overeenstemming gericht overleg (oogo) tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De Commissie neemt kennis van geschillen, die over onderwijsaspecten uit het concept-jeugdplan zijn ontstaan. Geschillen kunnen worden voorgelegd door een samenwerkingsverband of het college van burgemeester en wethouders.

Overleg over het jeugdplan

In de Jeugdwet is geregeld dat de gemeenteraad periodiek een jeugdplan vaststelt. Het jeugdplan geeft richting aan de beslissingen die de gemeenteraad en het college moeten nemen over preventie en jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De Jeugdwet verplicht gemeenten om overleg te voeren met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, voor zover het de afstemming van en effectieve samenwerking met het onderwijs betreft. Het op overeenstemming gericht overleg kan worden gevoerd door een of meerdere gemeenten met een of meerdere samenwerkingsverbanden. Gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten volgens de Jeugdwet ook een procedure vaststellen voor het overleg en een voorziening treffen voor het beslechten van geschillen.

Modelprocedure

Voor het voeren van het overleg is een modelprocedure ontwikkeld, met de daarbij behorende geschillenregeling, overeenkomst en toelichting. 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.