In het kort

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten ten minste eenmaal per vier jaar een ondersteuningsplan opstellen. Daarin leggen zij onder andere de procedure en criteria vast voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen voor de scholen binnen de regio van het samenwerkingsverband. Over het concept-ondersteuningsplan voeren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs op overeenstemming gericht overleg (oogo) met de gemeenten waaronder het samenwerkingsverband valt.

Het samenwerkingsverband en het college van burgemeester en wethouders overleggen, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, ten minste met elkaar over:

  • de afstemming tussen het passend onderwijs en
  • de jeugdzorg
  • het leerlingenvervoer;
  • de leerplicht;
  • de onderwijshuisvesting.

Geschillen die kunnen ontstaan bij het op overeenstemming gericht overleg over het ondersteuningsplan kunnen worden voorgelegd aan de Commissie.

Modelprocedure oogo ondersteuningsplan en modelovereenkomst 

Voor het op overeenstemming gericht overleg over het ondersteuningsplan is een modelprocedure opgesteld  en een modelovereenkomst om die procedure van toepassing te verklaren.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.