Procedure

U legt het geschil met een verzoek voor aan de Geschillencommissie passend onderwijs binnen 6 weken. U doet dit door een zaak in te dienen. Voor het indienen van het verzoek (zaak) is geen advocaat vereist. U kunt dit zelf doen.
Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder een verzoek hebt ingediend.

Hoe dient u een zaak in?

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

Bezwaar bij schoolbestuur

U kunt, als het om een toelatings- of verwijderingsgeschil gaat, tegen die beslissing ook bezwaar maken bij het schoolbestuur (het bevoegd gezag van de school).

Opschortende werking

De onderwijswetgeving bepaalt dat als u bezwaar heeft gemaakt bij het schoolbestuur tegen de beslissing over de toelating of de verwijdering en daarover ook een geschil heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs, het schoolbestuur pas beslist over uw bezwaar nadat de Commissie heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de Commissie tot de dag waarop de Commissie het oordeel heeft uitgebracht.

Procedurevoorschriften

Omdat de wetgever heeft bepaald dat de behandeling van het bezwaar in 10 weken, inclusief vakanties, moet zijn afgerond, zijn er strikte procedurevoorschriften:

 1. Het is belangrijk dat partijen alle stukken in één keer en tijdig indienen. De Commissie verleent in beginsel geen uitstel.
 2. De Commissie ontvangt liefst in één pdf het verzoek/verweer.
 3. Het samenwerkingsverband komt in het kader van passend onderwijs een regietaak toe wat betreft leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De Commissie verzoekt het schoolbestuur daarom om het samenwerkingsverband op de hoogte te stellen van het ingediende verzoek.
 4. Als de Commissie het verzoek in behandeling neemt, wordt het schoolbestuur gevraagd om binnen twee weken verweer in te dienen.
 5. De omvang van de in te dienen processtukken is beperkt. Zowel het verzoek als het verweer kent een maximale omvang van 10 (enkelzijdige) pagina's A4.
 6. Aan het verzoek en aan het verweer kunnen tot maximaal 40 pagina's bijlagen worden toegevoegd. Dit zijn 20 A4-tjes.
 7. Met het verweer dient te worden ingediend:
  ​1) het schoolondersteuningsprofiel;
  2) het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en
  3) indien van toepassing het ontwikkelingsperspectief van de leerling.
  Deze documenten vallen niet onder de beperking van de bijlagen als genoemd in punt 6.       
 8. Bijlagen of processtukken die de in de punten 5 en 6 aangegeven omvang overstijgen, worden niet in de behandeling van het geschil betrokken en dus buiten beschouwing gelaten.
 9. Verzoekers, het schoolbestuur en het samenwerkingsverband worden uitgenodigd voor een (online) zitting.
 10. Tot en met 3 werkdagen voor de zitting, 12.00 uur 's middags, kunnen partijen, met inachtneming van het bovenstaande, nadere stukken indienen. Te laat ingediende stukken worden niet toegelaten als dossierstuk, tenzij hierdoor naar het oordeel van de voorzitter het belang van de wederpartij niet wordt geschaad.
 11. De Commissie heeft het dossier voor de zitting volledig gelezen. Zij wil ter zitting onderzoek doen naar de kern van het geschil. Dit onderzoek biedt geen ruimte voor een (schriftelijke) herhaling van informatie uit het dossier door middel van (het voorlezen van) pleitnota's.
 12. Ouders, schoolbestuur en het samenwerkingsverband worden verzocht uiterlijk 4 werkdagen voor de zitting mee te delen welke personen daarbij aanwezig zullen zijn.

Nadere informatie

Afhankelijk van de aard van het geschil kan de Commissie aanvullende documenten opvragen bij het schoolbestuur, bijvoorbeeld:

 • het onderwijskundig rapport
 • een uitdraai van het HGPD-formulier (handelingsgerichte procesdiagnostiek)
 • uitdraai van het leerlingvolgsysteem
 • visie van de school op de ondersteuningsbehoefte van de leerling
 • de uitslag van het onderzoek dat de school heeft uitgevoerd naar de mogelijkheid om zelf de extra ondersteuning te gaan bieden door het treffen van doeltreffende aanpassingen
 • de resultaten van het overleg met de ouders
 • de toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband
 • informatie van specialisten
 • de verwijderingsregels uit de schoolgids en het leerlingstatuut
 • een kopie van de relevante passages uit de incidentenregistratie
 • naar welke school de leerling is verwezen
 • informatie in hoeverre bij de verwijzing naar de andere school is rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De zitting

Tijdens de besloten (online) zitting krijgen partijen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. Ouders en het schoolbestuur kunnen zich laten bijstaan door een gemachtigde of een advocaat, maar dit is niet verplicht. Ouders kunnen ook een vertrouwd persoon meenemen naar de zitting. Dit is een persoon die ter persoonlijke ondersteuning met een partij meegaat naar de zitting, maar daar niet het woord mag voeren. Van het schoolbestuur wordt verwacht dat bij de zitting ook een functionaris aanwezig is die betrokken is bij het onderwijs en de begeleiding van de leerling.
De Commissie stelt de aanwezigheid van het samenwerkingsverband bij de hoorzitting bijzonder op prijs. Zij nodigt het samenwerkingsverband uit aanwezig te zijn in de hoedanigheid van informant voor de Commissie o.a. vanwege zijn regietaak in het kader van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband verschijnt dus niet namens één der partijen.

Leerlingen tussen de 12 en 16 jaar die in staat zijn hun mening te vormen, kunnen bij aanvang van de zitting worden gehoord. Bij fysieke zittingen wordt de leerling daarna verzocht de zaal te verlaten. De leerling kan in een andere ruimte van het secretariaat verblijven tot de zitting is afgelopen. Wij verzoeken u ermee rekening te houden dat in die andere ruimte geen toezicht aanwezig is.
De voorzitter beoordeelt of leerlingen van 16 jaar en ouder de gehele zitting aanwezig kunnen zijn.

Het advies

Na de zitting brengt de Commissie zo spoedig mogelijk een advies uit. Als de ouders bezwaar hebben gemaakt bij het schoolbestuur tegen de beslissing over toelating of verwijdering van een leerling, mag het bevoegd gezag pas een besluit op het bezwaar nemen nadat de Commissie een oordeel heeft gegeven. Het bevoegd gezag maakt de ouders en de Commissie bekend welk besluit het na ontvangst van het advies heeft genomen. Het bevoegd gezag mag alleen gemotiveerd afwijken van het advies.

Kosten

Aan de behandeling van het geschil zijn geen proceskosten verbonden. Partijen dragen wel hun eigen kosten.

 

Brochure voor ouders Brochure voor scholen

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.