Wet- en regelgeving

De wettelijke basis van de Geschillencommissie passend onderwijs (Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering) is te vinden in:

  • artikel 45 van de Wet op de expertisecentra (WEC)
  • artikel 43 van de Wet op het primair onderwijs (WPO)
  • artikel 27c van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
  • artikel 3.3 Inrichtingsbesluit WPO
  • artikel 46 Besluit bekostiging WEC
  • artikel 15b Inrichtingsbesluit WVO (conform AMvB passend onderwijs van 12 februari 2014). 

In het oorspronkelijk wetsvoorstel Passend onderwijs was geen geschillencommissie opgenomen. De Geschillencommissie is op basis van amendement nr. 91 in de Wet passend onderwijs opgenomen. In de toelichting op dit amendement is vermeld waarom de Commissie in beginsel een tijdelijk karakter heeft. 

AMvB passend onderwijs

Nadere voorschriften ten aanzien van de Geschillencommissie passend onderwijs worden gegeven in de AMvB passend onderwijs. Hierin wordt het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag en de deskundigheid van de leden van de commissie, alsmede het toetsingskader geregeld.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.