In het kort

De VO-raad heeft het secretariaat van de Governancecommissie VO ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen.​

Doelstelling

Op 1 augustus 2015 is de Code Goed Onderwijsbestuur in werking getreden. Op 6 juni 2019 heeft de de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad ingestemd met de geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019.

De controle op naleving van de lidmaatschapseisen is belegd bij de De Governancecommissie VO. De Commissie is een orgaan dat in de uitoefening van haar taak onafhankelijk functioneert ten opzichte van de bevoegde gezagen van de onderwijsorganisaties in de vo-sector en ten opzichte van de VO-raad.

Voor wie

Leden van de VO-raad kunnen bij de Commissie een melding indienen tegen het niet naleven van de lidmaatschapseisen van de Code door een ander lid van de VO-raad. Op basis van de Code behandelt de Commissie de meldingen over het niet voldoen aan de lidmaatschapseisen en adviseert daarover het bestuur van de VO-raad. 

Taak van de Commissie 

De Commissie heeft tot taak om middels een interventieladder te toetsen of het lid, waarover de melding gaat, de lidmaatschapseisen naleeft.  De Commissie vormt zich een oordeel over de ontvankelijkheid en gegrondheid van een bij haar ingediende melding en brengt daarover een niet-bindend advies uit aan het bestuur van de VO-raad en de verweerder.

De werkwijze van de Commissie is neergelegd in een reglement

 

Samenstelling  van de Commissie:

  • prof. mr. dr. M.J. Cohen, voorzitter  
  • prof. mr. M.T.A.B. Laemers, lid
  • prof. dr. G.D. Minderman, lid

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.