Procedure

Door wie

Geschillen kunnen worden voorgelegd door het samenwerkingsverband en door het bevoegd gezag dat voor één of meer scholen is aangesloten bij het samenwerkingsverband. Het geschil wordt voorgelegd door het indienen van een zaak.
Een verzoek om arbitrage wordt in principe gedaan door de twee partijen die in geschil zijn. Soms kan ook één partij een verzoek om arbitrage indienen. Dit is mogelijk, indien het samenwerkingsverband dit heeft vastgelegd met een arbitraal beding in de statuten.

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

Verzoek en verweer

Het geding wordt aanhangig gemaakt met een verzoek waarin wordt uitgelegd waarover het geschil gaat. Met dit verzoek worden alle relevante stukken meegezonden, waaronder een kopie van de arbitrageovereenkomst of een kopie van de statuten met het daarin opgenomen arbitraal beding, waarin partijen zijn overeengekomen hun geschil door middel van arbitrage op te lossen.
De wederpartij wordt vervolgens door de Commissie in de gelegenheid gesteld binnen twee weken een verweer in te dienen. Daarna kan de Commissie de verzoeker in de gelegenheid stellen schriftelijk een repliek in te dienen, in welk geval de wederpartij in de gelegenheid wordt gesteld een dupliek in te dienen.

Waarover

De Commissie beslecht geschillen binnen het samenwerkingsverband, die betrekking hebben op:

  • de statuten (ook in de oprichtingsfase);
  • de onderlinge verhoudingen;
  • het beleid ten aanzien van de extra ondersteuning;
  • de (verdeling van de) ondersteuningsgelden.

Zitting

Vervolgens houdt de Commissie in de regel een besloten (online) hoorzitting, waarin partijen in de gelegenheid gesteld worden hun standpunten nader toe te lichten en vragen van de Commissie te beantwoorden. Met eenstemmig goedvinden van de Commissie en partijen kan het geschil ook schriftelijk worden behandeld.

Uitspraak

De Commissie doet een schriftelijke arbitrale uitspraak, zoals bedoeld in boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 1020-1077 Rv). De Commissie kan ook uitspraak doen in de vorm van een bindend advies, op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de verzoekende en verwerende partij, gedaan uiterlijk voor aanvang van de hoorzitting.

Arbitraal vonnis

Bij arbitrage vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van het geschil. Het arbitraal vonnis kan ten uitvoer worden gelegd, nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank daartoe op verzoek van een der partijen verlof heeft verleend (art. 1062 Rv). Arbitraal hoger beroep kan alleen worden ingesteld als partijen dat zijn overeengekomen. Een dergelijk beroep kan niet worden voorgelegd aan de Commissie.

Bindend advies

De procedure ter verkrijging van een bindend advies wordt over het algemeen als minder formeel ervaren dan de arbitrageprocedure. Partijen zijn gebonden aan het advies van de Commissie. Indien een van de partijen het advies wil aanvechten of de wederpartij wil dwingen het advies na te komen, kan daarover een procedure bij de rechtbank worden gevoerd. Een rechter zal een bindend advies marginaal toetsen en zich beperken tot de vraag of de procedure correct is gevoerd en of het bindend advies redelijk is (artikel 7:904 lid 1 BW).

Arbitrageovereenkomst & aanvaarding aanwijzing

Download hier de arbitrageovereenkomst & aanvaarding aanwijzing Commissie. De overeenkomst en aanvaarding bevat een toelichting.

Kosten

Aan het voeren van een geding voor de LAS zijn geen proceskosten verbonden. Partijen dragen wel hun eigen kosten.