Procedure

Verzoek samenwerkingsverband om advies van de Commissie

Het samenwerkingsverband waarbij bezwaar is gemaakt tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring, kan vragen om een advies aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Daarvoor moet het samenwerkingsverband wel aangesloten zijn bij de LBT.

Het samenwerkingsverband kan advies vragen door een zaak in te dienen. Het samenwerkingsverband biedt daarbij het bezwaar, voorzien van een verweerschrift en bijlagen, binnen 14 dagen aan en stelt bezwaarde daarvan in kennis.

Welke stukken dient het samenwerkingsverband bij haar verzoek om advies te voegen?

  • het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring waartegen het bezwaar is gericht;
  • het bezwaar en het verweer;
  • alle overige op het besluit betrekking hebbende documenten;
  • de gronden waarop het samenwerkingsverband het bezwaar van betrokkene afwijst;
  •  naam en adres van samenwerkingsverband en bezwaarde;
  • een op naam gestelde volmacht in het geval de bestuurder niet zelf de hoorzitting bijwoont. De  volmacht mag ook ter zitting worden overgelegd. Een doorlopende volmacht is toegestaan.
  • de formele naam van het samenwerkingsverband (volgens pagina 1 uittreksel Kamer van Koophandel);
  • alle stukken uit het dossier van het samenwerkingsverband die ten grondslag liggen aan de toelaatbaarheidsverklaring; de procedure en de criteria voor een  toelaatbaarbaarheidsverklaring uit het Ondersteuningsplan
  • het schoolprofiel van de school die de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd.

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

U wilt een bezwaar indienen tegen het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring

Ouders kunnen bij het samenwerkingsverband een bezwaar indienen tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Ook een school kan bezwaar maken.
LET OP: dit kunt u niet doen bij Onderwijsgeschillen!
Het bezwaar dient u in bij het samenwerkingsverband zelf. Die kan het doorsturen naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Het samenwerkingsverband moet wel bij de LBT zijn aangesloten. U leest hier meer over het indienen van een bezwaar bij het samenwerkingsverband.

Wat gebeurt er nadat het samenwerkingsverband advies heeft gevraagd aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring?

Nadat het samenwerkingsverband de Commissie om advies heeft gevraagd wordt een (online) zitting gehouden waar bezwaarde en het samenwerkingsverband voor worden uitgenodigd. Als ouders bezwaar hebben gemaakt, dan is het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring aanvroeg ook belanghebbende en wordt daarom ook uitgenodigd. Heeft, andersom, het schoolbestuur bezwaar gemaakt, dan worden de ouders ook uitgenodigd voor de zitting.

Tot vrijdag voor de zitting, 12.00 uur 's middags, kunnen partijen nadere stukken indienen. Te laat ingediende stukken worden niet toegelaten als dossierstuk, tenzij hierdoor naar het oordeel van de voorzitter het belang van de andere partijen niet wordt geschaad.

De zitting

De Commissie heeft het dossier voor de zitting volledig gelezen. Zij wil ter zitting onderzoek doen naar de kern van het geschil. Dit onderzoek biedt geen ruimte voor een herhaling van informatie uit het dossier door middel van (het voorlezen van) pleitnota's. Tijdens de zitting krijgen partijen gelegenheid om hun standpunten nader toe te lichten. Na sluiting van de zitting zal de Commissie zich beraden om daarna zo spoedig als mogelijk advies uit te brengen.

Belanghebbenden (ouders en het schoolbestuur) kunnen uiterlijk 2 werkdagen voor de zitting kenbaar te maken of zij gebruik willen maken van het recht te worden gehoord (artikel 7:3 Algemene wet bestuursrecht). De belanghebbende kan zijn visie ook schriftelijk bij de Commissie indienen.

Partijen worden verzocht uiterlijk 2 werkdagen voor de zitting mee te delen welke personen daarbij aanwezig zullen zijn. Het samenwerkingsverband en het schoolbestuur worden verzocht elk een inhoudelijk deskundige te laten deelnemen aan de zitting.

Leerlingen tussen de 12 en 16 jaar die in staat zijn hun mening te vormen, kunnen bij aanvang van de zitting worden gehoord. Bij fysieke zittingen wordt de leerling daarna verzocht de zaal te verlaten. De leerling kan in een andere ruimte van het secretariaat verblijven tot de zitting is afgelopen. Wij verzoeken u ermee rekening te houden dat in die andere ruimte geen toezicht aanwezig is. Leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, in beginsel de gehele zitting aanwezig zijn.

Procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht

De Commissie dient te voldoen aan het gestelde in artikel 13 van boek 7 van de Algemene wet bestuursrecht (art. 7:13 Awb). Dit betekent onder andere dat de Commissie uit een voorzitter en ten minste twee leden bestaat en de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.
Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
De Commissie zal de bezwaren beoordelen aan de hand van de door het desbetreffende samenwerkingsverband vastgestelde criteria voor toelaatbaarheid.
Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de adviescommissie de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het samenwerkingsverband het bestreden besluit en neemt het, voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

Meer informatie over het behandelen van bezwaarschriften vindt u in Professioneel behandelen van bezwaarschriften (uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken).

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.