Wet- en regelgeving

Tegen het besluit van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo, het (v)so of het praktijkonderwijs of over de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)  kan door ouders en schoolbesturen bezwaar worden ingediend. Elk samenwerkingsverband is op grond van de WPO en de WVO wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. 

Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De (bezwaar)adviescommissie dient te voldoen aan het gestelde in artikel 13 van boek 7 van de Algemene wet bestuursrecht (art. 7:13 Awb).

Op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden heeft Onderwijsgeschillen de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring ingesteld. Deze Commissie voldoet aan de voorwaarden waaraan de bezwaaradviescommissie dient te voldoen.

Downloaden

Artikel 18a lid 12 WPO
Artikel 17a lid 13 WVO
Artikel 10e lid 4 WVO
Artikel 10g lid 2 WVO
Algemene wet bestuursrecht
Instellingsregeling Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.