Procedure

De werknemer die bedenkingen heeft tegen een voorgenomen besluit van de werkgever omtrent de functieordening, kan de werkgever verzoeken het voorgenomen besluit te heroverwegen. Als de werknemer niet eerst aan de werkgever heroverweging van het besluit gevraagd heeft, kan de Commissie het bezwaar niet in behandeling nemen. Is de werknemer het met het heroverwogen besluit niet eens dan kan hij binnen 6 weken bezwaar indienen bij de Commissie. Het bezwaar wordt ingediend door het indienen van een zaak.

De Commissie toetst of de werkgever in redelijkheid en billijkheid tot de heroverwogen functieordeningsbeslissing, waartegen het bezwaar is gericht, heeft kunnen komen. Indien het bezwaar (mede) is gericht tegen de beschrijving van de functie, toetst de Commissie of de beschrijving past bij de opgedragen werkzaamheden. De Commissie brengt een advies uit aan de werkgever, dat door de werkgever wordt opgevolgd, tenzij er voor de werkgever gewichtige redenen zijn om van het advies af te wijken.

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.