Wet- en regelgeving

De Commissie is ingesteld door partijen bij de cao hbo. De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over hbo-instellingen die vallen onder de werkingssfeer van de cao hbo. 
De Commissie is op grond van de Regeling bezwarenprocedure functieordenen bij de CAO-HBO bevoegd om kennis te nemen van bezwaren van de werknemer tegen de heroverwogen functieordeningsbeslissing van zijn werkgever.
De Commissie brengt een advies uit aan de werkgever, dat door de werkgever wordt opgevolgd, tenzij er voor de werkgever gewichtige redenen zijn om van het advies af te wijken.

Downloaden

Cao hbo 2020 Deze cao is verlengd tot 1 oktober 2021.