Procedure

Onderwijsgeschillen heeft een Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering die bevoegd is in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Om een bezwaar te kunnen indienen bij deze Commissie moet de school of instelling zijn aangesloten bij de Commissie van Onderwijsgeschillen.

Termijn van indiening bezwaar

Het bezwaar moet worden ingediend bij de Commissie binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de dag waarop het besluit waartegen het bezwaar is ingediend, aan de werknemer is verzonden of uitgereikt. U dient een bezwaar in door het indienen van een zaak.

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

Verweer

Aan verweerder wordt verzocht om bij het  verweer in ieder geval de volgende bijlagen genummerd toe te voegen:

  1. een kopie van de akte van benoeming van de werknemer, alsmede eventuele voorgaande akten van benoeming bij de instelling;
  2. een kopie van de functiebeschrijving en het eventueel daarbij behorend scorepatroon, alsmede een extern waarderingsadvies, als daar sprake van is;
  3. een overzicht van het functiebouwwerk;
  4. indien er een interne bezwarencommissie is geraadpleegd, verzoeken wij u de relevante stukken over te leggen (correspondentie, verslagen, advies).
  5. een eventueel invoeringsplan.

Zitting

De Commissie behandelt de zaak in principe op een (online) zitting. Tijdens de zitting kunnen partijen hun standpunten nader toelichten. De Commissie verlangt dat vanuit de zijde van de werkgever in ieder geval de direct leidinggevende, of zijn plaatsvervanger, van bezwaarde aanwezig is.

De Commissie toetst of de werkgever in redelijkheid tot het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft kunnen komen. Indien het bezwaar (mede) is gericht tegen de waardering van de beschreven functie, toetst de Commissie of de werkgever in redelijkheid tot de waardering heeft kunnen komen. Indien het bezwaar (mede) is gericht tegen de beschreven functie in relatie tot de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden en het bezwaar is reeds beoordeeld door een interne bezwarencommissie, dan gaat de Commissie in principe uit van de feiten zoals ter zake zijn vastgesteld door de interne bezwarencommissie. De interne fuwa-bezwarencommissie is binnen het po, vo en mbo volgens de cao niet meer verplicht. De interne bezwarencommissie (een zienswijze-procedure) biedt echter schoolnabij de mogelijkheid tot het vaststellen van feiten en het vinden van een oplossing. De Commissie geeft er de voorkeur aan dat scholen en instellingen de interne procedure doorlopen, alvorens bezwaren worden ingediend bij de Commissie.

Bindende uitspraak

De Commissie doet over het geschil een uitspraak die bindend is voor de werkgever en de werknemer. 

Naast de hierboven beschreven formele procedure biedt de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen de mogelijkheid van mediation als oplossing voor het conflict. U kunt hieronder een brochure downloaden met informatie over mediation en de werkwijze.

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.